ภาพกิจกรรม
ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ศึกษาดูงานนิทรรศการการประชุมน้ำโลก ( 21-05-2556 )
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ครูนรินทร์ ศรีธิการ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ และครูแผนก นำนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 171 คน เช้าศึกษาดูงานนิทรรศการการประชุมน้ำโลก ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในประเทศ และในโลก ดูภาพกิจกรรม..

Fix it centerองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย ( 10-05-2556 )
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองกาย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้อำนวยการฯ ปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา เป็นประธานศูนย์ ให้บริการระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 เพื่อบริการแก่ประชาชนให้พื้นที่ ในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมแก่เทศบาลตำบลเมืองกายด้วย ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการทำวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และโครงการอบรมการกำหนดรูปแบบเอกสารสารนิพนธ์ ( 08-05-2556 )
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการทำวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และโครงการอบรมการกำหนดรูปแบบเอกสารสารนิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ครูมงคล ธุระ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี ดูภาพกิจกรรม..

ผู้อำนวยการฯ ตรวจการซ่อมแซม – ปรับปรุง ที่ประดิษฐานองค์พระวิษณุกรรม ( 07-05-2556 )
ผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ตรวจการซ่อมแซม – ปรับปรุง ที่ประดิษฐานองค์พระวิษณุกรรม เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ซึ่งเริ่มทำการปรับปรุง – ซ่อมแซม มาตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2556 ขณะนี้ดำเนินการปรับปรุง – ซ่อมแซมไป แล้วกว่า 70 % โดยปรับปรุงเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาไทย มีความกว้างขวางและสวยงามกว่าแบบเดิม และจะแล้วเสร็จก่อนวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ครบรอบ 76 ปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ดูภาพกิจกรรม..

เปิดเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. ม.6 ทุกแผนก ( 09-04-2556 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. ม.6 ทุกแผนกช่าง ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้การปรับตนเอง เข้าสู่การเรียนในระดับช่าง ที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถในการเรียนที่ยากขึ้น ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้จัดให้ผู้เข้าเรียนปรับพื้นฐานทุกคน ได้เรียนหลักสูตรระยะสั้นของแผนก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนสายช่าง การใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่าง อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งเป็นการปรับตนเองให้เข้ากับเพื่อนกลุ่มใหม่ ที่มาจากหลายสถานศึกษา การเรียนรู้ระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี มีวินัย โดยมีครู อาจารย์ที่ปรึกษาทุกแผนกวิชาช่างควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลาเรียนปรับพื้นฐานไม่อนุญาตให้ออกนอกสถานศึกษา โดยไม่มีเหตุจำเป็น เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน วันอังคาร ที่ 9 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2556 เริ่มเรียนเวลา 07.45 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ( 05-04-2556 )
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การประชุมจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาภาคเหนือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาทวิภาคี รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างความตระหนักและความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มปริมาณผู้เรียน ส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษามีศักยภาพทั้งด้านความรู้พื้นฐาน และสมรรถนะวิชาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยมี ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน มีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้างานทวิภาคี ในสถานศึกษาของสถานศึกษา ภาคเหนือ จำนวน 225 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 - 5 เมษายน 2556 ดูภาพกิจกรรม..

การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ( 29-03-2556 )
เมื่อวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2556 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 จัดสอบความถนัดวิชาชีพ , วิชาสามัญ และสอบสัมภาษณ์ ทั้งระดับปวช. และปวส. ทุกสาขาวิชาช่าง โดยมีผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง และรองผู้อำนวยการฯบรรเลง ตั้งโภคานนท์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมให้การแนะนำการสอบแก่ผู้เข้าสอบด้วย การประกาศผลสอบและและรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556 ในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2556 ทาง www.cmtc.ac.th และติดประกาศผลสอบที่บอร์ด ณ สนามหน้าเสาธง สำหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อทุกระดับ รายงานตัวรับเอกสารการมอบตัว ดังนี้ ระดับ ปวส. วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 รายงานตัวรับเอกสารมอบตัวระดับ ปวช. วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร ดูภาพกิจกรรม..

ทดสอบความรู้ ( v-net ) ( 26-02-2556 )
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดทดสอบความรู้ทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( v-net ) ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับ ปวส. 2 ณ ศูนย์สอบวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยเริ่มสอบ เวลา 08.30 น. – 12.00 น. เวลา 08.30 น. – 09.30 น. เป็นการสอบสมรรถนะพื้นฐานประยุกต์ เวลา 10.00 น. – 12.00 น. เป็นการสอบสมถรรนะเพื่อการเรียนรู้ และสมถรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ มีคณะกรรมการดำเนินการสอบ และผู้คุมสอบเป็นไปตามระเบียบการสอบ v-net การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดูผลการสอบได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2556 ที่ www.niets.or.th / ระบบ V-net ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาทัศนศึกษาในทัณฑสถานหญิง ( 31-01-2556 )
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 พระใบฎีกาอานนท์ ปัญฺญาปโชโต นำนักศึกษาทัศนศึกษาในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ศราวุฒิ จันทร์ทิศ เป็นผู้ดูแล ดูภาพกิจกรรม..

รับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 ( 30-01-2556 )
เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 และวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2556 ฝ่ายงานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ทำการรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส. 1 ทุกแผนกวิชาช่าง ซึ่งนักเรียนนักศึกษาที่มามอบครั้งนี้ ได้ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ความถนัดวิชาชีพ และผ่านการสอบสัมภาษณ์ประเภทโควตา เมื่อวันที่ 23 – 23 ธันวาคม 2556 มีผู้มารายงานตัวครบตามจำนวน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร ดูภาพกิจกรรม..

Goto: [ 1 ]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last