ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ( 25-10-2554 )

เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 นายสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัด การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคปกติ ระดับชั้นปวช. (รุ่นที่ 3) เพื่อกำหนดการฝึกงานของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยมีกำหนดระยะเวลาการฝึกงาน จำนวน 9 สัปดาห์ เริ่มวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 สิ้นสุดวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมสุทธารมย์ อาคาร 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่