ภาพกิจกรรม
ลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่า ( 27-10-2554 )

รองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือ ( MOU ) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ กับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยมี นายวิโรจน์ แวววรวิทย์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ลงนามแทนบริษัทฯ ซึ่งการลงนามดังกล่าวนี้ บริษัทยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จะสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้วิทยาลัยฯ เพื่อ สนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ในหมวดวิชารถจักรยานยนต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ในหมวดวิชารถจักยานยนต์ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ ของนักเรียนนักศึกษา เพื่อนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ได้มีความรู้และประสบการณ์ในการเรียนการสอน ซึ่งรูปแบบของศูนย์บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ในวิทยาลัยฯ เรียกชื่อว่า ศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่า ซึ่งศูนย์นี้จะเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภายในศูนย์บริการ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และเพื่อเกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชน ในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญและประสบการณ์ให้กับผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่ใช้รถยามาฮ่าเป็นพาหนะในด้านการบำรุงรักษา โดยมีรองผู้อำนวยการฯ 3 ฝ่าย คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ และตัวแทนบริษัทยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554