ภาพกิจกรรม
ประชุมครู อาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 ( 03-11-2554 )

เวลา 09.00 น. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายบรรเลง ตั้งโภคานท์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายอรัญ พวงพันธุ์, รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ นายมนัส อาจองค์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้มีการประชุมครู อาจารย์พิเศษ มีการแนะนำครู อาจารย์ คนใหม่และชี้แจงเกี่ยวกับ กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยในภาคเรียนที่ 2/2554 มีกิจกรรมที่จะดำเนินงานเป็นจำนวนมาก เช่น กีฬาภายใน , กิจกรรมหน้าเสาธง ,ฯลฯ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554