ภาพกิจกรรม
Fix it Center เทศบาลเมืองแม่เหียะ ( 20-12-2555 )

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมลงนาม MOU กับ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ในโครงการยุทธศาสตร์การบริการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยความร่วมมือของภาคี 4 ฝ่าย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นศูนย์นำร่องเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดทำการวิจัย ทดลองใช้รูปแบบการดำเนินงานใหม่ พร้อมทั้งให้บริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่เปิดให้บริการ 3 จุด คือ 1.วัดต้นปิน 2. วัดตำหนัก 3.วัดท่าข้าม ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ ในระหว่างวันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2555