ภาพกิจกรรม
ร่วมด้วยช่วยประชาชน ( 02-01-2556 )

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์ร่วมด้วยช่วยประชาชน ตามโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลปีใหม่ 2556 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับกรมขนส่งทางบกให้สถานศึกษาในสังกัดจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ก่อนเทศกาลและช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุให้การเดินทางให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาค และแบ่งเบารายจ่ายแก่ประชาชนผู้รับบริการ ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์จริง ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน ในการนี้ นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ ได้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ให้กับนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดพิธี และกล่าวแสดงความรู้สึกยินดีที่วิทยาลัยฯ ได้เป็นส่วนร่วมในการให้บริการ ทั้งการออกตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการแก่ประชาชนเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ ทางท้องถนน ซึ่งอาจนำพาความศูนย์เสียหลายอย่างตามมาอีกด้วย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยฯ , สมาศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ที่สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กับครูและนักศึกษา โดยการประสานงานระหว่าง นายอภิชาติ แก้วประดิษฐ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และ นายนรินทร์ ศรีธิการ หัวหน้าวิชาช่างแผนกช่างยนต์ นำนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์มาให้บริการประจำศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 – วันที่ 2 มกราคม 2556 โดยไม่คิดค่าบริการ ณ สถานีบริการ ปั๊ม ปตท. สุขุมเซอร์วิส (สารภี)