ภาพกิจกรรม
ประชุม คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2555 ( 03-01-2556 )

ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2555 วาระเรื่องเสนอเพื่อทราบ , รับทราบผลการเข้ามาให้ข้อเสนอแนะสำหรับการวางระบบควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง , รับทราบรายรับ-รายจ่ายงบประมาณวิทยาลัยฯ , การดำเนินการสร้างเตาผิงโครงการอาชีวศึกษารวมใจต้านภัยหนาว ปี 2556 , รับทราบโครงการดำเนินงานโรงรมลำไยของวิทยาลัยฯ ตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร , การดำเนินการสอนหลักสูตรระยะสั้น , การดำเนินงานในภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2555 , และวาระเรื่องอื่นๆ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ณ ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่