ภาพกิจกรรม
รับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 ( 30-01-2556 )

เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 และวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2556 ฝ่ายงานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ทำการรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส. 1 ทุกแผนกวิชาช่าง ซึ่งนักเรียนนักศึกษาที่มามอบครั้งนี้ ได้ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ความถนัดวิชาชีพ และผ่านการสอบสัมภาษณ์ประเภทโควตา เมื่อวันที่ 23 – 23 ธันวาคม 2556 มีผู้มารายงานตัวครบตามจำนวน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร