ภาพกิจกรรม
นักศึกษาทัศนศึกษาในทัณฑสถานหญิง ( 31-01-2556 )

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 พระใบฎีกาอานนท์ ปัญฺญาปโชโต นำนักศึกษาทัศนศึกษาในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ศราวุฒิ จันทร์ทิศ เป็นผู้ดูแล