ภาพกิจกรรม
ทดสอบความรู้ ( v-net ) ( 26-02-2556 )

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดทดสอบความรู้ทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( v-net ) ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับ ปวส. 2 ณ ศูนย์สอบวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยเริ่มสอบ เวลา 08.30 น. – 12.00 น. เวลา 08.30 น. – 09.30 น. เป็นการสอบสมรรถนะพื้นฐานประยุกต์ เวลา 10.00 น. – 12.00 น. เป็นการสอบสมถรรนะเพื่อการเรียนรู้ และสมถรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ มีคณะกรรมการดำเนินการสอบ และผู้คุมสอบเป็นไปตามระเบียบการสอบ v-net การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดูผลการสอบได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2556 ที่ www.niets.or.th / ระบบ V-net