ภาพกิจกรรม
การสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ( 29-03-2556 )

เมื่อวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2556 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 จัดสอบความถนัดวิชาชีพ , วิชาสามัญ และสอบสัมภาษณ์ ทั้งระดับปวช. และปวส. ทุกสาขาวิชาช่าง โดยมีผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง และรองผู้อำนวยการฯบรรเลง ตั้งโภคานนท์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมให้การแนะนำการสอบแก่ผู้เข้าสอบด้วย การประกาศผลสอบและและรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556 ในวันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2556 ทาง www.cmtc.ac.th และติดประกาศผลสอบที่บอร์ด ณ สนามหน้าเสาธง สำหรับผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อทุกระดับ รายงานตัวรับเอกสารการมอบตัว ดังนี้ ระดับ ปวส. วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 รายงานตัวรับเอกสารมอบตัวระดับ ปวช. วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร