ภาพกิจกรรม
การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ( 05-04-2556 )

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การประชุมจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาภาคเหนือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอาชีวศึกษาทวิภาคี รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างความตระหนักและความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มปริมาณผู้เรียน ส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษามีศักยภาพทั้งด้านความรู้พื้นฐาน และสมรรถนะวิชาชีพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยมี ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน มีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้างานทวิภาคี ในสถานศึกษาของสถานศึกษา ภาคเหนือ จำนวน 225 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 - 5 เมษายน 2556