ภาพกิจกรรม
เปิดเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. ม.6 ทุกแผนก ( 09-04-2556 )

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 และ ปวส. ม.6 ทุกแผนกช่าง ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้การปรับตนเอง เข้าสู่การเรียนในระดับช่าง ที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถในการเรียนที่ยากขึ้น ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้จัดให้ผู้เข้าเรียนปรับพื้นฐานทุกคน ได้เรียนหลักสูตรระยะสั้นของแผนก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนสายช่าง การใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่าง อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งเป็นการปรับตนเองให้เข้ากับเพื่อนกลุ่มใหม่ ที่มาจากหลายสถานศึกษา การเรียนรู้ระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี มีวินัย โดยมีครู อาจารย์ที่ปรึกษาทุกแผนกวิชาช่างควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดระยะเวลาเรียนปรับพื้นฐานไม่อนุญาตให้ออกนอกสถานศึกษา โดยไม่มีเหตุจำเป็น เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน วันอังคาร ที่ 9 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2556 เริ่มเรียนเวลา 07.45 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ