ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการฯ ตรวจการซ่อมแซม – ปรับปรุง ที่ประดิษฐานองค์พระวิษณุกรรม ( 07-05-2556 )

ผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ตรวจการซ่อมแซม – ปรับปรุง ที่ประดิษฐานองค์พระวิษณุกรรม เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ ซึ่งเริ่มทำการปรับปรุง – ซ่อมแซม มาตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2556 ขณะนี้ดำเนินการปรับปรุง – ซ่อมแซมไป แล้วกว่า 70 % โดยปรับปรุงเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาไทย มีความกว้างขวางและสวยงามกว่าแบบเดิม และจะแล้วเสร็จก่อนวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ครบรอบ 76 ปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556