ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการทำวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และโครงการอบรมการกำหนดรูปแบบเอกสารสารนิพนธ์ ( 08-05-2556 )

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการทำวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และโครงการอบรมการกำหนดรูปแบบเอกสารสารนิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ครูมงคล ธุระ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี