ภาพกิจกรรม
อบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( 19-10-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดอบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เบื้องต้นในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยมีรองผู้อำนวยการฯปัญญชาติ วงษ์ปัญญา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้เข้าอบรมหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหรือใช้งานคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา/หน่วยงาน ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและการยกระดับ มาตรฐาน พัฒนาความรู้ และสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ครูสุพรรณ แก้วฝั้น , ครูจีรัง วงศ์วุฒิ และนายบุญรัตน์ เตวิยะ ที่มาให้ความรู้ข้อเสนอแนะและตอบปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พร้อมกับมอบเกียรติบัตรผ่านการอบรมแก่ผู้เข้าอบรม เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องอินเตอร์ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

สัมมาโครงการตามยุทธศาสตร์ Fix it Center ( 24-09-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด สัมมนาโครงการตามยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ซึ่งเป็นการสัมมนาสรุปผลปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะ จากชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ให้มีบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการดังกล่าว ให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

ผอ.ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง รับมอบรถยนต์ฝึกปฏิบัติงานจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จำนวน 2 คัน ณ สำนักงานคณะกรรม ( 24-09-2555 )
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดพิธีรับมอบรถยนต์ฝึกปฏิบัติงานจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สถานศึกษาละ 2 คัน รวม 6 คัน เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและพัฒนา การจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาช่างยนต์ให้ได้ตามมาตรฐานทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยียานยนต์ชั้นสูงและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ดูภาพกิจกรรม..

งานมุทิตาจิต 2555 อาชีวศึกษาภาคเหนือ 2555 จ.สุโทัย ( 24-09-2555 )
เสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 18.00น.โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์ สปา นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายชูศักดิ์ พุกพันธุ์ นายเรืองศิลป์ พึ่งพุ่มแก้ว นายธวัชชัย แสงโพธิ์ นายธวัช นนทธรรม นายนรินทร์ ศรีธิการ นายประยุทธ ทับทิมศรี นายพิทยา กุลชนะพงศธรร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณราชการของอาชีวศึกษาภาคเหนือ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุม เปิดสอน ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีปฏิบัติการ ( 24-09-2555 )
เสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 เวลา 8.00น. โรงแรมPaityn Sukhothai จ.สุโขทัย นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายชูศักดิ์ พุกพันธุ์ นายเรืองศิลป์ พึ่งพุ่มแก้ว นายธวัชชัย แสงโพธิ์ นายธวัช นนทธรรม นายนรินทร์ ศรีธิการ เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการปฏิบติการเปิดสอนปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีปฏิบัติการ เพื่อนำมาจัดทำหลักสูตรเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ดูภาพกิจกรรม..

งานมุทิตาจิต 2555 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ( 28-09-2555 )
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 18.00น. ห้องธาราทอง บอลรูม ชั้น2 โรงแรม Holiday inn จ.เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดงานผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2555 ครูวันทนีย์ ยาวุฑฒิ ครูภคมน เสลานนท์ ครูสุริยันต์ นูเร และครูณรงค์ ฝ่ายไทย ดูภาพกิจกรรม..

ส่งเสริมสิิ่งประดิษฐ์ไทย ( 24-09-2555 )
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 14.15 น. ณ.ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอรัญ พวงพันธุ์ นำทีมงานสิ่งประดิษฐคนรุ่นใหม่แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ชมการสาธิตการดัดแปลงเครื่องดูดฝุ่นเป็นเครื่องฟอกอากาศกำจัดไรฝุ่น จดทะเบียนลิขสิทธิ์ขายต่างประเทศเพื่อส่งเสริมวิศวกรไทยและสร้างแรงจูงใจทีมงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ดูภาพกิจกรรม..

การแข่งขัน TOA THE KING OF WOOD ( 19-09-2555 )
เมื่อวันที่ 15 – 16 กันยายน 2555 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ร่วมกับบริษัท TOA เพ็นท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด จัดการแข่งขัน TOA THE KING OF WOOD ชิงแชมป์ ช่างสี ช่างไม้ เพื่อค้นหาราชันย์ช่างสีแห่งปี ระดับภาคเหนือ สำหรับงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อฝึกฝนและพัฒนาฝีมือช่างสีช่างไม้ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ และถูกต้องเท่าเทียมระดับสากล โดยรองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน มีคณะครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และคณะกรรมการบริษัท TOA เพ็นท์ ( ประเทศ ไทย ) จำกัด เป็นกรรมการตัดสิน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมวางหรีดเคารพศพ ( 18-09-2555 )
คณะครู – บุคลากรทุกผ่าย นำโดยครูชมนาด พรมมิจิตร หัวหน้างานสารบรรณ ร่วมวางหรีดเคารพศพ นายสุวิทย์ ปัญญา บิดาของนางสาวอังค์วรา ปัญญา เจ้าหน้าที่งานบัญชี ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดสันหลวง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จะทำการฌาปนกิจ ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ สุสานบ้านสันหลวง เจ้าภาพขอเรียนเชิญคณะครู – บุคลากรทุกฝ่าย ร่วมพิธีฌาปนกิจตามวันเวลาดังกล่าว ดูภาพกิจกรรม..

Sport Day 2555 ( 20-09-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2555 โดย นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในครั้งนี้ การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีกีฬา 6 ประเภท คือ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล เวปักตะกร้อ และกรีฑา ได้ดำเนินการแข่งขัน ในรอบคัดเลือกและรอบชองชนะเลิศกีฬาบางประเภทแล้ว โดยการแข่งขันกีฬาในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นี้มีการแข่งขันกีฬา 19 รายการ และชิงชนะเลิศกีฬาฟุตบอล พร้อมทั้งการประกวดเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ของแต่ละแผนกช่าง ที่ร่วมสร้างสีสันให้การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้สนุกมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 16 กันยายน ณ กีฬาในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9 [ 10 ]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last