ภาพกิจกรรม
มอบทุน SCG ( 18-09-2555 )
ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง กล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับมอบทุน ในโครงการ สนับสนุนทุนอาชีวศึกษาไทย ระดับ ปวช. โดย บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด จำนวน 20 คน รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาในระดับ ปวช. และเป็นการต่อยอดการเรียนต่อในระดับ ปวส. เป็นการสร้างโอกาสในการทำงานให้แก่เยาวชนไทย นักเรียนในโครงการฯ จะได้รับทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา 3 ปี โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมเรียนต่อระดับ ปวส. ในโครงการ โฮมโซลูชั่น แคเรียช้อยส์ (ทวิภาคี) เมื่อวันที่ 17 กันยายน ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

ชมรมฯ มอบคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง ให้วิทยาลัยฯ ( 17-09-2555 )
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 40 เครื่อง จากชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตามโครงการระดมทรัพยากร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสนับสนุนการเรียน ของนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพียงพอต่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ( 10-09-2555 )
รองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์พัฒนารูปแบบ ยกระดับคุณภาพโครงการ และกำหนดแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ ให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่ยั่งยืน โดยมี รองผู้อำนวยการฯ ปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา ข้าราชการ ครูพิเศษ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ดูภาพกิจกรรม..

ผู้เกษียณ 2555 ( 06-09-2555 )
ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง มอบช่อดอกไม้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ครูวันทนีย์ ยาวุฑฒิ , ครูภคมน เสลานนท์ , ครู สรุยัน นูเร และ ครูณรงค์ ฝ่ายไทย พร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพกับคณะครูผู้บริหาร ดูภาพกิจกรรม..

ลงนามความร่วมมือ กับวิทยาลัยโพธิวิชชาสัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ( 31-08-2555 )
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ลงนามความร่วมมือกับ รองศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย คณะบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาสัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ นายบุญธันว์ มหาวรรณ์ ประธานอำนวยการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ในการให้ความร่วมมือสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียน (ศึกษาสงเคราะห์) สาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาสัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งพัฒนามาจากสถานศึกษาพิเศษ ชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า ที่ดำเนินการภายใต้พระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยรับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เข้าศึกษาในระดับสายอาชีพ ซึ่งวิทยาลัยโพธิวิชชาสัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล็งเห็นว่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาเพื่ออาชีพที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาม มีการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพที่มีคุณภาพ และผู้จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่แห่งนี้ไป ล้วนมีบทบาทในวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้ วิทยาลัยโพธิวิชชาสัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงประสงค์ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเพื่ออาชีพไห้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส กับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยลงนามความร่วมมือ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมมณีนาราดร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการนี้ ผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ดูภาพกิจกรรม..

เปิดศูนย์ Fix it Center เทศบาลตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ( 30-08-2555 )
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( fix it Center ) ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีครูศักดา คล้ายจินดา หัวหน้างานการเงิน เป็นประธานศูนย์ นอกจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จะออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ด้านการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการต่อเติมหลังคากันแดดกันฝนศูนย์เด็กเล็กบ้านโป่ง โดยแผนกวิชาช่างโลหะการแล้ว ยังได้ทำการส่งมอบเครื่องมือใช้สำหรับงานซ่อมสร้างบำรุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้แก่ทางเทศบาลตำบลบ้านโป่ง เพื่อใช้ประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนถาวร แก่เทศบาลตำบลบ้านโป่งด้วย โดยมี นายจันทร์ วงศ์คำมา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโป่ง พร้อมคณะ รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว หลังจากนั้นคณะได้เยี่ยมชมการปฎิบัติงานในศูนย์ต่างๆ ซึ่งมีผู้มารับบริการซ่อมสร้างเป็นจำนวนมาก ณ เทศบาลตำบลบ้านโป่ง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

ค่ายกลางวัน ( Day Camp ) ปีการศึกษา 2555 ( 29-08-2555 )
ชมรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดโครงการเข้าค่ายกลางวัน ( Day Camp) ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักเรียนที่สมัครเป็นลูกเสือประดับแถบ 2 สี ตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และให้ลูกเสือวิสามัญได้บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสร้างความสามัคคีของลูกเสือวิสามัญจัดกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม โดยครูสุทธิรักษ์ โกช่วย เป็นประธานพิธีเปิดค่าย มีคณะครูชมรมลูกเสือวิสามัญร่วมประดับแถบ 2 สี ให้ลูกเสือวิสามัญ จำนวน 1,064 คน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ ลานพิธีหน้าเสาธง ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความยินดีและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ด้วยระบบปฏิบัติการ Android ครั้งที่ ๔ ( 29-08-2555 )
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง แสดงความยินดีและให้กำลังใจ แก่นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ด้วยระบบปฏิบัติการ Android ครั้งที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕“Android Soccer Robot Contest Advance Service Skill Competition ๒๐๑๒ ทีมเทคนิคหลังคอก สามารถเข้าถึงรอบ ๘ ทีมสุดท้าย จาก วิทยาลัยเทคนิค ๒๐๐ กว่าทีมที่เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ จัดการแข่งขันโดย สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท Digital Way Corporation Co., Ltd การแข่งขันแบ่งออกเป็น รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ รอบคัดเลือก จัดการแข่งขันที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ คัดเลือกทีมสุดยอด ๔๐ ทีม เข้าไปรอบชิงชนะเลิศ โดย รอบคัดเลือก แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ รอบ จัดการแข่งขันเป็นกลุ่มแบบพบกันหมดเพื่อสะสมแต้ม ทีมเทคนิคหลังคอก วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ลงสนาม ๖ นัด มีคะแนนเป็นผู้นำกลุ่มผ่านเข้ารอบรอบชิงชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ จัดการแข่งขัน ณ ศูนย์การค้าแอมโปมอลล์ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทีมหุ่นยนต์ Android “ เทคนิคหลังคอก ” วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ลงสนามผ่านรอบ ๑๖ ทีม และเข้ารอบ ๘ ทีมสุดท้าย โดยมีทีม พัฒนาหุ่นยนต์ และผู้ควบคุมหุ่นยนต์ ประกอบด้วย๑.นายอภิรักษ์ แสงเงินชัย ผู้ควบคุม เจ้าช้างเผือก กองหน้า นศ.ระดับชั้น ปวส.๒ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ๒.นายสุรพงษ์ ทรงเดช ผู้ควบคุม เจ้าช้างม่อย กองหลัง นศ.ระดับชั้น ปวส.๒ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ๓.นายอภินันท์ บุญทอง ผู้ควบคุม เจ้าช้างคลาน ประตู นศ.ระดับชั้น ปวส.๑ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ๔. นายทศพร สุภาแก้ว นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ๕. นายสิทธิพร ชมพูวงค์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ทีม พัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์บนระบบปฏิบัติการ Android ประกอบด้วย ๑.นายวุฒิพงษ์ ประนันติ๊บ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒.นายโอบบุญ วงศ์วรรณ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ๓.นายพนิตพันธ์ เจริญปัญญาเนตร นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๑ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้ควบคุมทีม ๑. นายสาทร พึ่งพุ่มแก้ว ๒. นายสืบสกุล วรวัฒเมธี ๓. นายธฤต ไชยมงคล ๔. นายศรายุทธ คงตา ๕. นายศรายุทธ ว่องธนากร ดูภาพกิจกรรม..

มอบเกียรติบัตรนักศึกษาขนะเลิศยุวฑูตอาเซียน ( 29-08-2555 )
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง มอบใบประกาศนียบัตรและแสดงความยินดีกับนายณัฐวุฒิ วังทา และ นางสาวเมวลี เกตบุญเรือง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ การประกวดยุวทูตอาเซียน เมื่อวันที่ 6-9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมคัดเลือก 360 คน จากอาชีวะทั่วประเทศ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดยุวฑูตอาเซียนระดับภาคด้วย โดยมีรองผู้อำนวยการฯ อรัญ พวงพันธุ์ และครูธมลวรรณ ปรมาธิกุล , ครูกิตติยา เจกะโพธิ์ ครูที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดีด้วย หน้าเสาธง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

Fix it center เทศบาลโหล่งขอด ( 28-08-2555 )
นายมนัส อาจองค์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) เทศบาลตำบลโหล่งขอด ที่ให้บริการระหว่างวันที่ 18 – 25 สิงหาคม 2555 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้พื้นที่ในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งมอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม และบริการประชาชน ให้กับทางเทศบาลตำบลโหล่งขอดอีกด้วย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 [ 11 ]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last