ภาพกิจกรรม
Fix it center เทศบาลตำบลเมืองนะ ( 16-08-2555 )
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2555 นายอรัญ พวงพันธุ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา ร่วมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ที่ เทศบาลตำบลเมืองนะ อ.เชียงดาว ซึ่งมีนายอรัญ พวงพันธุ์ เป็นประธานศูนย์ฯ และครูสุพรรณ แก้วฝั้น เป็นครูผู้ควบคุมและเลขานุการประจำศูนย์ คอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ โดยมีการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และถ่ายทอดความรู้พัฒนาทักษะช่างสู่ชุมชน ให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ โดยมีนายกเทศบาลตำบลเมืองนะ ให้การต้อนรับ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 5 – วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2555 ณ เทศบาลตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ตัวแทนนักศึกษาถวายเทียนพรรษา ( 15-08-2555 )
พรครูปลัดสิทธิวัฒน์ กุสสุลจิตโต , พระใบฎีกาอานนท์ ปัญญาปโชโต และอาจารย์ศราวุธ จันทร์ทิศ พระอาจารย์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร นะตัวแทนนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ถวายเทียนจำนำพรรษา ณวัดพระธาตุศรีจอมทองวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

ชนะเลิศยุวทูตอาเซียนระดับประเทศ ( 15-08-2555 )
นายณัฐวุฒิ วังทา และ นางสาวเมวลี เกตบุญเรือง ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับชนะเลิศระดับชาติ จากการเข้าร่วมการประกวดยุวทูตอาเซียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมคัดเลือก 360 คน จากอาชีวะทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี ซึ่งมีครูธมลวรรณ ปรมาธิกุล เป็นครูผู้ดูแลการร่วมคัดเลือกครั้งนี้ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6-9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

นศ.ไฟฟ้ากำลัง ร่วมพัฒนาลำน้ำแม่เหียะ ( 14-08-2555 )
ครูสุรทัศน์ โลห์เพชร ครูพงษ์ทิวา ฉลูทอง และ ครูเสถียร โพธิรัตน์นักศึกษา นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขางานติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 46 คน ร่วมฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ลำน้ำแม่เหียะ เพื่อเป็นการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิง และปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย ณ โรงเรียนแม่เหียะสามัคคี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

ถวายพระพร 12 สิงหาคม หอประชุม มช. ( 14-08-2555 )
นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครูถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

อบรม ศธ.๐๒ ( 14-08-2555 )
ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษา โดยผ่านระบบสารสนเทศโปรแกรม ศธ.๐๒ และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยายความรู้โดยวิทยากรภายนอกให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกันเป็นมาตรฐานเดียวกันต้องมีผลการเรียนรู้ของผู้เรียน จากการวัดและประเมินทั้งในระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ตลอดจนการประเมินผลภายนอกเพื่อใช้เป็นข้อมูลสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนพัฒนาความก้าวหน้า ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ณ ห้องอินเตอร์เน็ต 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

โครงงานวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศการแข่งขัน D.I.Y. Innov Ation Contest 2012 ( 14-08-2555 )
ผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง มอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับครูวิทยาศาสตร์ และนักเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน D.I.Y. Innov Ation Contest 2012 ชื่อผลงาน บล็อกเซรามิกเพื่อสิ่งแวดล้อม ( Eco ceramic Block ) ในงานนวัตกรรมแฟร์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 จัดโดยสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2555 ณ ห้างโรบินสันเชียงใหม่ ผู้เข้าแข่งขัน ทีมสล่าล้านนา ประกอบด้วยนายเจษฎา ศรีบุญมี , นายฤกษ์ดี ทาอินทร์ , นายอภิชัย ธรรมศรี นักเรียนระดับป.ว.ช สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง มีครูชมนาด พรมมิจิตร , ครูพิมพ์พร วิสุทธิกาญจน์ , ครูอรรฐรพล บุญเรือง เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยมีรองผู้อำนวยการฯ อรัญ พวงพันธุ์ ฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีด้วยหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฝ่ายแผน ( 11-08-2555 )
นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวเปิดประชุมทำความเข้าใจการเขียนโครงการ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2556 โดยนายเรืองศิลป์ พึ่งพุ่มแก้ว เป็นผู้ชี้แจงให้ความรู้วิธีขั้นตอนการเขียนโครงการให้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่งานวางแผนฯ กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ดูภาพกิจกรรม..

ถวายพระพร 12 สิงหาคม หน้าเสาธง ( 11-08-2555 )
ผู้บริหาร คณะครู-บุคลากรและนักเรียน-นักศึกษา ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ดูภาพกิจกรรม..

MOU ร่วมกับ บริษัทแสงชัยมิเตอร์ ( 12-08-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมลงนาม MOU กับบริษัท แสงชัยมิเตอร์จำกัด โดยมีรองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทได้ในความสำคัญและความร่วมมือทางการศึกษากับวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมการเรียนการสอนให้นักศึกษาต่อไป ณ ห้องผู้อำนวยการฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 [ 13 ]  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last