ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตตู้ลำโพง แผนกอิเล็กทรอนิกส์ ( 09-08-2555 )
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตตู้ลำโพงให้กับนักศึกษา จัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโครงการครูคลังสมองและพัฒนาการเรียนของนักเรียน-นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ให้ดีขึ้น โดยนายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ รองผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ร้าน ทิกเกอร์ซาวด์ ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตตู้ลำโพงและอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆ ณ ห้องเรียนในฝัน แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ดูภาพกิจกรรม..

บ.แสงชัยมิเตอร์ดูงานแผนกไฟฟ้ากำลัง ( 09-08-2555 )
บริษัท แสงชัยมิเตอร์ เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการควบคุมอัตโนมัต แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ทีอยู่ในความดูแลของ ครูสุพล จริน และ ครูวิทยา สุภาอินทร์ ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลงานชิ้นต่างๆ ภายในห้อง ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

มอบรางวัลแห่เทียนพรรษา ( 08-08-2555 )
รองผู้อำนวยการบรรเลง ตั้งโภคานนท์ มอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555 ได้แก่ รางวัลที่ 1 แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม / รางวัลที่ 2 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง / รางวัลที่ 3 แผนกวิชาช่างเชื่อม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

นศ.ช่างเชื่อมร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ( 08-08-2555 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อม ร่วมถวายพระพร และจุดเทียนชัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

อบรม AEC ( 07-08-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการสร้างความตระหนักให้กับสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการฯ กล่าวเปิดงานและต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์นรุตม์ เจริญศรี อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คุณนิภา นิรันดร์นุต หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทาง จ.เชียงใหม่ ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวประชาคมอาเซียนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมฟ่อนคำ วิลเลจ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมแห่เทียน และประกวดรูปขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555 ( 06-08-2555 )
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. รองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นำคณะครู บุคลากรทุกฝ่าย ร่วมถวายเทียนพรรษา แด่องค์พระประธานวัดสุทธาวาส ณ ที่ตั้งองค์พระประธานประจำวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และในเวลา 13.00 น.นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกปีแผนกช่าง ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2555 โดยทุกแผนกวิชาช่างได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาและร่วมจัดตกแต่งต้นเทียนพรรษา มีการจัดเป็นรูปขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวายพระภิกษุสงฆ์ได้ใช้ตลอดเวลาการเข้าพรรษาเป็นประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้ เพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าอันประเสริฐจากหลักศาสนา มีความรู้ความเข้าใจและเจคตติที่ถูกต้องในกิจกรรมประกอบพิธีทางศาสนา ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม เกิดความสามัคคีร่วมกันคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานกิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เห็นความสำคัญที่จะอนุรักษ์ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามนี้ให้คงอยู่ตลอดไป จึงเห็นสมควรปลูกฝังให้เยาวชนไทยได้ร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา จัดตกแต่งต้นเทียนและร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาไปถวายตามวัดต่างๆ ดังนี้ 1. แผนกวิชาช่างยนต์ ถวาย ณ วัดหมื่นเงินกอง 2. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ถวาย ณ วัดแสนเมืองมา (หัวข่วง) 3. แผนกวิชาช่างโลหะการ ถวาย ณ วัดล่ามช้าง 4. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ถวาย ณ วัดดับภัย 5. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส ถวาย ณ วัดเชียงมั่น 6. แผนกวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ถวาย ณ วัดชัยพระเกียรติ 7. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ถวาย ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 8. แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ถวาย ณ วัดพันเตา 9. แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ถวาย ณ วัดสดือเมือง 10.แผนกวิชาช่างสารสนเทศ ถวาย ณ วัดศรีเกิด โดยมีนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชาช่าง ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธี ประมาณ 2,500 คน พร้อมทั้งได้จัดการประกวดต้นเทียนพรรษาผลการตัดสิน ดังนี้ รางวัลที่ 1 แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม รางวัลที่ 2 แผนกวิชาไฟฟ้า รางวัลที่ 3 แผนกวิชาช่างโลหะการ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ - แผนกวิชาช่างก่อสร้าง - แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ณ ลานพิธีหน้าเสาธง ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างก่อสร้างได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเสือ Innovation Awards ครั้งที่ 6 ( 07-08-2555 )
รองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเกียรติบัตร ให้แก่ครูและนักเรียนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ซึ่งได้รับรางวัลเสือ Innovation Awards ครั้งที่ 6 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด จัดการประกวด เสือ Innovation Awards ครั้งที่ 6 “ผนังรักษ์โลก สวย ด้วยปูนเสือ” (Tiger Eco Render) (อาชีวศึกษา) ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ส่งผลงาน Reuse เข้าร่วมประกวด ด้วยแนวคิด ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ทีมงานประกอบด้วย 1.นายบุญเลิศ แสนวังทอง นักศึกษา ปวส.2 2.นายณัฏฐกิตติ์ ลี้สกุลรักษ์ นักศึกษา ปวส.1 3.นายบดินทร์ มีแดง นักศึกษา ปวส.1 4.นางสาวญาณี ทำบุญ ครูผู้ควบคุมทีม 5.นายธนกาญจน์ สำเภาลอย ครูที่ปรึกษา ณ ลานหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

Fix it center อบต.ทุ่งโป่ง ( 01-08-2555 )
นายอรัญ พวงพันธุ์ รองผู้อำนวยการฯ เยี่ยมศูนย์ Fix it center ที่ อบต.ทุ่งโป่ง อำเภอฮอด พร้อมกับมอบเครื่องมืออุปกรณ์ ให้กับทาง อบต. เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

รางวัลวิจัยนวัตกรรมแผนกอิเล็กฯ ( 30-07-2555 )
ทีมงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยครูเสริมพงษ์ สุวรรณสิริศักดิ์ ครูธฤต ไชยมงคล ครูสุวิชา จิตบาล ครูสิทธิศักดิ์ ยี่ยวน ครูรัตตโรจน์ ทองซิว และครูณัฐวุฒิ ปันทะนา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2555 และร่วมแสดงนิทรรศการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2555 โดยนำสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 6 ชิ้น ดังนี้ 1. เครื่องขูดมะพร้าวและคั้นน้ำกะทิระบบพาสเตอไรซ์สำหรับชุมชน 2. เครื่องคั้นน้ำอ้อยและพาสเตอไรซ์สำหรับชุมชน 3. เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟขนาด 1 กิโลกรัม 4. เครื่องทำน้ำนมถั่วเหลือง All in One 5. เครื่องเอทานอลแบบปั้มฟองระบบอัติโนมัติ 6. เครื่องกลั่นน้ำมันไบโอดีเซลแบบถังเดี่ยว ซึ่งผลการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ได้เกิดผลดีกับวิทยาลัย ครูและนักศึกษา คือ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ 2 รางวัล ได้แก่ 1. เครื่องขูดมะพร้าวและคั้นน้ำกะทิระบบพาสเตอไรซ์สำหรับชุมชน 2. เครื่องคั้นน้ำอ้อยและพาสเตอไรซ์สำหรับชุมชน ดูภาพกิจกรรม..

อบรมวิชาชีพโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 1 ( 30-07-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้ความร่วมมือกับกรมการปกครอง ในการสนับสนุนวิทยากร และอบรมวิชาชีพติดตั้งจานดาวเทียม , วิชาชีพแกะสลักลายกระจกและทำกรอบรูป , วิชาชีพเครื่องยนต์และมอเตอร์ไซต์เบื้องต้น ให้กับผู้เข้ารับการอบรมจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 1 เพื่อความมั่งคงภายในประเทศ เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีอาชีพใหม่ที่มั่นคง เลี้ยงตนเองและครอบครัว เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นภัยใหญ่หลวงของประเทศตลอดไป ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 [ 14 ]  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last