ภาพกิจกรรม
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นสถานที่สอบ ก.พ. ประจำปี 2555 ( 30-07-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงาน ก.พ. ให้เป็นสถานที่สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ประจำปี 2555 เนื่องจากเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมทั้งทางด้านสถานที่และบุคลากร เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 กรกฎาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ( 29-07-2555 )
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยวิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment ) จึงต้องการให้ครู อาจารย์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริง เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ครูจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำมาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งครูสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการสอนผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งตีค่าความสามารถของผู้เรียนที่เรียนด้วยการปฎิบัติจริง เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาให้สูงขึ้น ฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมดังกล่าวขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิวพร เซ็มเฮง ภาควิชาวัดผล และวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้บริหาร และคณะครูทุกแผนกช่างให้ความสนใจ เข้าร่วมรับการอบรมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.00 น ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างก่อสร้างชนะเลิศ การประกวดเสือ Innovation Awards ครั้งที่ 6 ( 29-07-2555 )
ครูญาณี ทำบุญ หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง นำนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดเสือ Innovation Awards ครั้งที่ 6โดยส่งผลงาน Reuse เข้าร่วมประกวด ด้วยแนวคิด ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ทีมงานประกอบด้วย 1.นายบุญเลิศ แสนวังทอง นักศึกษา ปวส.2 2.นายณัฏฐกิตติ์ ลี้สกุลรักษ์ นักศึกษา ปวส.1 3.นายบดินทร์ มีแดง นักศึกษา ปวส.1 4.นางสาวญาณี ทำบุญ ครูผู้ควบคุมทีม 5.นายธนกาญจน์ สำเภาลอย ครูที่ปรึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด จัดการประกวด เสือ Innovation Awards ครั้งที่ 6 “ผนังรักษ์โลก สวย ด้วยปูนเสือ” (Tiger Eco Render) (อาชีวศึกษา) ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

ุถวายพระพร หอประชุม มช. ( 27-07-2555 )
นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ , นายมนัส อาจองค์ , นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ครูวศพล จันทรา และ ครูสุทธิรักษ์ โกช่วย เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ ร่วมถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

แผนกช่างยนต์ อบรมSUZUKI ( 26-07-2555 )
บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด จัดโครงการอบรมนักศึกษาในหลักสูตร “เทคนิคระบบฉีดเชื้อเพลิงและเทคนิคการประกอบเครื่องยนต์ซูซูกิ ประจำปี 2555” และ ”กิจกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างประหยัดเชื้อเพลิง” ซึ่งจัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับชั้นปวช. 2-3 แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวน 100 คน การจัดอบรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ และให้นักศึกษาได้ทดสอบความรู้ด้านส่วนประกอบของเครื่องยนต์อีกด้วย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

พิธีหล่อเทียนพรรษา ( 26-07-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ มีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ร่วมหล่อเทียนพรรษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะนำไปตกแต่งและทำการแห่เทียนพรรษาต่อไปในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ โรงอาหารวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมแสดงความยินดีอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ( 25-07-2555 )
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง และ รองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา เป็นตัวแทนคณะครูและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ให้กับนางสุพิศ ยางาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เนื่องในโอกาส ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ และรางวัลนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมใหญ่สามัญชมรมครูและผู้ปกครองวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปี 2555 ( 23-07-2555 )
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปี 2555 พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม แนะนำรองผู้อำนวยการฯ ทั้ง 4 ฝ่าย และหัวหน้าแผนกวิชาช่าง โดยได้กล่าวแก่ผู้ปกครองถึงการจัดการศึกษายุคปัจจุบัน ต้องอาศัยการมีส่วนรวมของทุกๆ ฝ่ายเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ ( คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการทางแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม มาแล้ว 75 ปี เป็นสถานศึกษาที่โชคดีที่มีชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้การดูแลและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งอุปกรณ์การเรียนคอมพิวเตอร์ จัดหารถยนต์สำหรับนักเรียนนักศึกษาใช้ในกิจกรรมออกค่ายต่างๆ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ยากจนแต่เรียนดี เป็นต้น ในรอบหลายๆ ปีที่ผ่านมาทางชมรมฯ ได้ช่วยเหลือวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตามวัตถุประสงค์ ของทางชมรมฯ อย่างเป็นรูปธรรมเด่นชัด โดยมีนายจรัญ แก้วมล ประธานชมรมครูและผู้ปกครองวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คนปัจจุบัน และคณะกรรมการชุดปัจจุบัน เข้าร่วมการประชุม พร้อมกล่าวว่าคณะกรรมการชุดนี้ตั้งใจที่จะร่วมกันทำงาน ให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ ให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ปกครอง ครู นักเรียน นักศึกษา เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ป้องกันและหาแนวทางแก้ไขปัญหาของบุตรหลานในทุกด้าน ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีในหมู่คณะ สนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลงานของนักเรียน นักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์การก่อตั้งชมรมครูและผู้ปกครองวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงอาหาร ดูภาพกิจกรรม..

Fix it center อบต.บ้านแอ่น ( 20-07-2555 )
นายอภิชาติ แก้วประดิษฐ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษ พร้อมครู-เจ้าหน้าที่ เยี่ยมศูนย์ Fix it center ที่ อบต.บ้านแอ่น อำเภอฮอด พร้อมกับมอบเครื่องมืออุปกรณ์ ให้กับทาง อบต. เพื่อที่จะให้บริการกับประชาชนต่อไป ซึ่งการให้บริการในครั้งนี้ ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

อบรมผู้ประกอบการรายใหม่ ( 18-07-2555 )
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมเข้าอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบสำหรับนักเรียนนักศึกษา ที่จัดขึ้น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เพื่อเป็นความรู้สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจอยากเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยมีผู้ประกอบการที่ประสบการณ์มาให้ความรู้ คำแนะนำแก่นักศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 [ 15 ]  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last