ภาพกิจกรรม
เคารพศพ นศ.ไฟฟ้ากำลัง ( 18-07-2555 )
นายสุรทัศน์ โล่ห์เพชร นำคณะครูและนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมเคารพศพ นายไวภพ เทพปัญญา นักศึกษาชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์เสียชีวิต เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 255 ณ บ้านป่าบง อำเภอสารภี ดูภาพกิจกรรม..

มูลนิธิ Set มอบทุนการศึกษา ( 18-07-2555 )
วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 มูลนิธิ Set ( The Set Foundation ) โดย ดร.ปีเตอร์ สก็อต โรบินสัน ผู้อำนวยการมูลนิธิ Set และนายสรสิงห์ เกาหวาย ผู้ประสานงานมูลนิธิ Set มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 71 ทุน จนจบหลักสูตรการศึกษา โดยคณะครูฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน ร่วมรับมอบทุนดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุทธารมย์ ดูภาพกิจกรรม..

พระอาจารย์สอนหนังสือ ( 18-07-2555 )
พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กุสสุลจิตโต และ พระใบฎีกาอานนท์ ปญญาปโชโต พระอาจารย์จากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร สอนให้ความรู้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในรายวิชาพระพุทธศาสนา ดูภาพกิจกรรม..

ไต้หวันดูงาน ( 18-07-2555 )
เมื่อวันที่ 13 กรกรฎาคม ที่ผ่านมา นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศไต้หวัน ตามที่ได้มีข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษากับสถานศึกษาด้านอาชีวศึกษาของประเทศไต้หวัน และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษา ที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาให้ดียิ่งขึ้นพร้อมกับชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาและเยี่ยมชมแผนกวิชาช่างดูการเรียนการสอน ดูภาพกิจกรรม..

Fix it center อบต.บ่อสลี ( 13-07-2555 )
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) อบต.บ่อสลี ซึ่งมีนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา เป็นประธานศูนย์ฯ คอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ โดยมีการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน และถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งทางวิทยาลัยมอบให้กับศุนย์ มูลค่า 30,000 บาท ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสลี ให้การต้อนรับ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 8 – วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555 ณ อบต.บ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

อบรมครู โครงการอบรมวิชาการเทคโนโลยี ยามาฮ่า ( 10-07-2555 )
อบรมครู โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยแผนกวิชาช่างยนต์จัดอบรม “โครงการอบรมวิชาการเทคโนโลยี ยามาฮ่า” ให้กับครูแผนกวิชาช่างยนต์ของวิทยาลัยเทคนิคภาคเหนือ วิทยาลัยการอาชีพและวิทยาลัยอาชีวะเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้มีครูเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ๓๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้และทักษะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ วันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่าภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Fix it center ตำบลสันติสุข ( 09-07-2555 )
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ และ นายมนัส อาจองค์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เทศบาลตำบลสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีนายเรืองศิลป์ พึ่งพุ่มแก้ว เป็นประธานศูนย์ฯ คอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ โดยมีการให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน และถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะช่างชุมชน ให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ซึ่งทางวิทยาลัยมอบให้กับศุนย์ มูลค่า 30,000 บาท ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีนายอำเภอดอยหล่อให้การต้อนรับ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 1 – วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 ณ เทศบาลตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ลงนามความร่วมือ YAMAHA ( 04-07-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ ตามที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดโครงการอบรมวิชาการเทคโนโลยียามาฮ่า ซึ่งแผนกวิชาช่างยนต์เป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นโอกาสอันดี ที่นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของนวัตกรรมยานยนต์ ที่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

นศ.ไฟฟ้ากำลัง เข้าค่ายวัดศรีโสดา ( 05-07-2555 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช. 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมตามโครลการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2555 โดยการเข้าค่ายในครั้งนี้ เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม รู้จักการอยู่ร่วมกัน การให้อภัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง และการรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง นำโดยครูสุรทัศน์ โล่เพชร และครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 30 – 1 กรกฎาคม 2555 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นศ.ร่วมสวนสนามสถาปนาวันลูกเสือ ( 04-07-2555 )
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 นำโดยครูวราภรณ์ แผ่นฟ้า เป็นครูผู้ควบคุม และนักศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมด 92 คน ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 [ 16 ]  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last