ภาพกิจกรรม
ร่วมกันทำความดีโดยการเก็บขยะบนถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ ( 06-06-2555 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า นำโดย ครูสุรทัศน์ โล่ห์เพชร หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า นำนักศึกษา ปวส.1 และ ปวส.2 รวมกันทำความดี โดยการเก็บขยะบนถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 เพื่อร่วมกันทำความดี โดยการเก็บขยะบนถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ ในวันวิสาขบูชา ดูภาพกิจกรรม..

ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก ( 30-05-2555 )
กองควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก แก่นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมทั้งแนะนำการควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ต้นเหตุ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความยินดีกับครูวิเชียร ( 29-05-2555 )
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมคณะครู-บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ ครูวิเชียร ปัญญาจักร เนื่องในโอกาสได้รับเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

ผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานตามโครงการพระราชดำริ ( 25-05-2555 )
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ผู้อำนวยการฯไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการในการขอใช้สถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายเครือข่ายเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และขอรับการสนับสนุนบุคลากรช่วยงานคณะทำงานฯ ที่จะจัดอบรมขึ้นในวันที่ 19-21 มิถุนายน 2555 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฝ่ายวิชาการ ( 23-05-2555 )
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 นายอรัญ พวงพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ประชุมมอบนโยบายการทำงานให้กับหัวหน้าแผนกวิชาและเจ้าหน้าที่ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ( 22-05-2555 )
นายมนัส อาจองค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง และเจ้าหน้าที่ชี้สถานที่และผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอเกียรติยศฯ เพื่อให้การดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบและลุล่วงไปได้ด้ยวดี เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง“Child Centered” ( 21-05-2555 )
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง“Child Centered” โดยมี รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัส คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้หลากหลายส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเกิดขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อที่ว่าการจัดการศึกษามีเป้าหมายสำคัญที่สุด คือ การจัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุด ตามกำลังหรือศักยภาพของแต่ละคน แต่เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้านความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และยังมีทักษะพื้นฐานอันเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้ในการเรียนรู้อันได้แก่ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ความสามารถทางสมอง ระดับสติปัญญา และการแสดงผลของการเรียนรู้ออกมาในลักษณะที่ต่างกัน จึงควรมีการจัดการที่เหมาะสมในลักษณะที่แตกต่างกัน ตามเหตุปัจจัยของผู้เรียนแต่ละคน และผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกลไกของการจัดการนี้คือ ครู การทบทวนบทบาทของครู ควรเริ่มจากการทบทวนและปรับแต่งความคิด ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการเรียน โดยต้องถือว่า แก่นแท้ของการเรียนคือการเรียนรู้ของผู้เรียน ต้องเปลี่ยนจากการยึดวิชาเป็นตัวตั้ง มาเป็นยึดมนุษย์หรือผู้เรียนเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า ผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูจำเป็นต้องทำความเข้าใจและศึกษาให้รู้ข้อมูลอันเป็นความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน และหาวิธีสอนที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนนั้นให้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ การจัดการศึกษาที่ไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติในชีวิตจริง ทำให้ไม่เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ครูจึงต้องหันมาทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องแก้ไข โดยต้องตระหนักว่าคุณค่าของการเรียนรู้คือการได้นำสิ่งที่เรียนรู้มานั้นไปปฏิบัติให้เกิดผลด้วย ดังนั้นหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จึงมีสาระที่สำคัญ 2 ประการคือ การจัดการโดยคำนึงถึงความแตกต่างของ ผู้เรียน และการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำเอาสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต โดยมีรองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ เป็นประธานพิธีเปิด รองผู้อำนวยการฯ อรัญ พวงพันธ์ กล่าวรายงาน และมอบของที่ระลึก ดูภาพกิจกรรม..

การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง“การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน” ( 21-05-2555 )
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง“การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน” โดยมี ดร.ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เนื่องจากการจัดการศึกษาในอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง และความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ การอุดมศึกษาในอาเซียนได้กลายเป็นภาคธุรกิจขนาดใหญ่และไร้พรมแดนเพื่อตอบสนองการเปิดเสรีการศึกษาทั้งในกรอบอาเซียนและการค้าโลก เป็นผลให้เกิดกระแสการแข่งขันในการให้บริการด้านการศึกษา การเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาบันการอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นนานาชาติ และ World Class University ตามระบบ และรูปแบบการจัดการศึกษาของยุโรปและอเมริกาทั้งในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักภาษาหนึ่งในการเรียนการสอน เช่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และในประเทศที่ใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นหลัก เช่น ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดแรงงานในระดับชาติและภูมิภาค การปรับตัวต่อกระแสการเปิดเสรีทางการศึกษา กฎบัตรอาเซียน ฯลฯ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงได้จัดการอบรมขึ้นเพื่อให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ มีความรู้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ ในการทำงาน และวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาทางด้านบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี ดูภาพกิจกรรม..

ให้โอวาทนักกีฬาฟุตบอลตัวแทนวิทยาลัยฯ ( 21-05-2555 )
รองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้โอวาทแก่นักกีฬาตัวแทนของวิทยาลัยฯ ที่จะเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 5 ประจำปี 2555 ในรุ่นอายุ 12 ปี และรุ่นประชาชนชาย ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมทำบุญวันออกอินทขิลวัดเจดีย์หลวง ปี 2555 ( 16-05-2555 )
คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง ร่วมบริจาคเงินทำบุญเลี้ยงเพลพระในวันออกอินทขิล เนื่องในประเพณีบูชาเสาอินทขิล ประจำปี 2555 วัดเจดีย์หลวง ซึ่งได้จัดขี้น ระหว่างวันที่ 17 - 24 พฤษภาคม 2555 เพิ่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ได้ยอดบริจาคเงินทำบุญเลี้ยงเพลพระ จำนวน 5,068 บาท งานประชาสัมพันธ์จะได้ดำเนินการนำเงินถวายวัดต่อไป ณ สนามหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 [ 19 ]  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last