ภาพกิจกรรม
การประกวดแผนธุรกิจโครงการกรุงไทยยุวนิช ปี 2555 ( 29-01-2556 )
บริษัท ตนใจดี จำกัด วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนธุรกิจถอดใจใส่หิน ( ใจดี ) เข้าร่วมโครงการกรุงไทยยุวนิช 2555 ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในระดับไม่เกิน ชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 เข้าร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ ซึ่งจะกำหนดเวลาให้ทำธุรกิจจริงเป็นเวลา 4 เดือน แล้วรายงานผลการดำเนินงานให้โครงการพิจารณาคัดเลือก จากจำนวนทีมโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ 700 กว่าทีม จะคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีม และจาก 100 ทีม จะคัดเลือกเพื่อเข้าชิงชนะเลิศประจำปี เพียง 10 ทีม ครูสมศักดิ์ มณีรัตนโชติ ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่าบริษัท ตนใจดี จำกัด วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ส่งแผนธุรกิจถอดใจใส่หิน ( ใจดี ) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ 100 ทีมแล้ว และเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้มาประเมินการดำเนินธุรกิจจริงที่วิทยาลัยฯ ก่อนที่จะประกาศผลรอบเข้าชิงชนะเลิศ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งทีมที่ชนะอันดับ 1 – 3 จะได้รับทุนการศึกษา และศึกษาดูงานต่างประเทศ ส่วนลำดับถัดมาจะได้รับทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ดูภาพกิจกรรม..

อบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ( 23-01-2556 )
ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานเปิดการอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด โดย คุณสุเทพ ดิษฐปาน เป็นวิทยาการผู้ให้ความรู้ จากการที่บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกับ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จัดอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและเรียนรู้ถึงระบบการทำงานของเทคโนโลยีใหม่ของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า , มีทักษะในการปฏิบัติงานถอดประกอบ เครื่องยนต์ยามาฮ่าอย่างถูกต้อง และสามารถนำทักษะไปประยุต์ใช้ในการเรียนการหรือประกอบอาชีพต่อไป เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ดูภาพกิจกรรม..

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ( 23-01-2556 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บ้านปลายดอยรีสอร์ท อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัดจำนวน 19 สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 4 สถาบัน เพื่อเป็นการผนึกกำลังด้านทรัพยากรและการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่จะผลิตกำลังคนสายอาชีพตั้งแต่ระดับช่างฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและสร้างความร่วมมือ การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ บริการวิชาชีพสู่สังคม ดังนั้นแผนกวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงพิจารณาเห็นควรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (คอศ.๒) สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดสอน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ ของชุมชน สังคม ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาอุตสาหกรรม ในสาขาเทคนิคยานยนต์อีกทางหนึ่งด้วย วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ คือ ๑) เพื่อสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (คอศ.๒) สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ๒) เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถานศึกษาหรือสถาบันการอาชีวศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา โดยวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นิวัตร มูลปา จากมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ รศ.เสมอขวัญ ตันติกุล จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์วิทยา ใจวิถี ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวภาคเหนือพร้อมทั้งตัวแทนจากภาคเอกชนและสถานประกอบการ การสัมมนาครั้งนี้ประกอบไปด้วย ครู-อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑-๔ จำนวน ๒๕ คน ดูภาพกิจกรรม..

โครงการสัมมนาการจัดทำแบบเสนอหลักสูตร(คอศ.๒) สาขาเทคนิคยานยนต์ ( 23-01-2556 )
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัดจำนวน ๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ๔ สถาบัน เพื่อเป็นการผนึกกำลังด้านทรัพยากรและการเรียน การสอนอาชีวศึกษาที่จะผลิตกำลังคนสายอาชีพตั้งแต่ระดับช่างฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและสร้างความร่วมมือ การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ บริการวิชาสู่สังคม ดังนั้นทางแผนกวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้ และแนวทางการจัดทำ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ ชุมชน สังคม ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ในสาขาเทคนิคยานยนต์อีกทางหนึ่งด้วย โดยได้รับเกียรติจากท่านบรรเลง ตั้งโภคานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรผู้ให้ความรู้ให้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยา ใจวิถี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบไปด้วยครู-อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑-๔ จำนวน ๓๐ คน โครงการสัมมนาในครั้งนี้จัด ณ ห้องประชุมสุธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดูภาพกิจกรรม..

รับรางวัลประกวดการทำหนังสั้น ( 23-01-2556 )
ทีม “แนวเนี๊ยะ” นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมประกวดการทำหนังสั้น ในหัวข้อ .หนัง 3 ลด. ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการที่เป็นเมิตรสำหรับเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ (I – Teen Chiang Mai) โดยกำหนดให้มีเนื้อหาหลัก 3 ด้าน ดังนี้ 1. ลดการติดเชื้อ HIV รายใหม่ 2. ลดการเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ 3. ลดการรังเกียจกีดกัน ซึ่งนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยสมาชิก 7 คน ได้แก่ นายรัตนพล กัณทะวงค์ , นางสาวณัฐนรี เทียนสว่าง , นายอนชิต สิงคะนัน , นายกิตติพงศ์ เกษมเบญจรุ่ง , นางสาวชญธร พิทักษ์ , นางสาววัลลภา ดวงสิงห์ , นายธาตรี นิกรอวยชัย ในรุ่นอายุ 18 – 24 ปี ดูภาพกิจกรรม..

บ.เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด รับสมัครนักเรียน ปวช.3 ( 22-01-2556 )
18 มกราคม 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น. บ.เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด รับสมัครนักเรียน ปวช.3 สาขาก่อสร้างและเทคนิคสถาปัตย์ เข้าร่วมสอบชิงทุนการศึกษาในโครงการ Home Solution Career Choice ในการนี้มีนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนและวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ด้วย ดูภาพกิจกรรม..

การทดสอบความรู้ทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-net ) ( 20-01-2556 )
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดทดสอบความรู้ทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( v-net ) ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับ ปวช. 3 ขึ้น ณ ศูนย์สอบวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยการสอบแบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคเช้า เริ่มสอบ เวลา 09.00 น. – 12.00 น. เป็นการสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป ภาคบ่ายเริ่มสอบ เวลา 12.00 น. – 15.00 น. เป็นการสอบความรู้พื้นฐาน แยกตามประเภทวิชา / สาชาวิชา มีคณะกรรมการดำเนินการสอบ และผู้คุมสอบเป็นไปตามระเบียบการสอบ v-net การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดูผลการสอบได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ www.niets.or.th / ระบบ V-net ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ V-net ระดับ ปวช. 3 ( 17-01-2556 )
รองผู้อำนวยการฯ อรัญ พวงพันธุ์ ฝ่ายวิชาการ และ ครูไพศาล จันทร์ไชย หัวหน้างานหลักสูตรการสอน จัดประชุมคณะกรรมการคุมสอบ V-net ระดับ ปวช. 3 เพื่อให้การคุมสอบเป็นไปตามแนวทางของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( องค์การมหาชน) ซึ่งได้จัดทำมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบ การจัดวิธีทดสอบ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ จึงต้องมีการประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการคุมสอบทราบ เพื่อให้เป็นตามแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม อาคาร 50 ปี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ( 17-01-2556 )
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประชุมคณะกรรมการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุม อศจ. ครั้งที่ 5 / 2555 ( 15-01-2556 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุม อศจ. ครั้งที่ 5/2555 เพื่อรับทราบผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับภาค และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค เมื่อวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดนครสวรรค์ การพิจารณาการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน ในการกำหนดพื้นที่การดำเนินงานของแต่ละสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานไม่ซ้ำซ้อน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1 [ 2 ]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last