ภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ มารดาครูจำลอง ลังการ์พินธุ์ ( 14-05-2555 )
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย และนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ขันคำ ลังการ์พินธุ์ มารดาครูจำลอง ลังการ์พินธุ์ ซึ่งเสียชีวิตลงด้วยโรคชรา ณ ฌาปนสถานวัดบ้านเหล่าดู่ ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมงานประกัน ( 14-05-2555 )
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและโครงการประเมินคุณภาพงานประกันคุณภาพภายในแผนกวิชา โดยนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วท.ชม. ( 11-05-2555 )
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดประชุมครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมทั้งแจ้งนโยบายบริหารงานให้กับทุกฝ่ายรับทราบ และนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ( 11-05-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา2555 เมื่อวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2555 โดยนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการฯ กล่าวให้โอวาทและ แสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยฯ และขอบคุณผู้ปกครอง ที่ให้ความไว้วางใจให้บุตรหลานมาศึกษาในสถาบันแห่งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชม ตามแผนกวิชาช่างที่บุตรหลานเข้าเรียน พร้อมสอบถามข้อสงสัยที่เกี่ยวข้อง ในวิชาชีพกับอาจารย์ผู้สอน ชึ่งมีนักศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 1,114 คน ระดับ ปวส. จำนวน 870 คน และมีผู้ปกครองที่เข้าร่วม ประชุมจำนวน 1,984 คน ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีปิดหลักสูตรระยะสั้น ( 04-05-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งจัดให้แก่นักศึกษาระดับ ปวช.1 ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 ทุกแผนกช่าง พร้อมกับมอบโอวาทให้ยึดถือคำสั่งสอนที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้นำไปปฏิบัติเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเอง และขอบคุณคณะครู-อาจารย์ บุคลากรทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งมีผู้เรียนจำนวน 1,080 คน โดยมีนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 4 พฤษาคม 2555 ณ โรงอาหาร ดูภาพกิจกรรม..

รัฐมนตรีช่วยฯ เยี่ยมชมผลงานนักศึกษา ( 30-04-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และบุคลากร วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ผลงานของนักเรียนนักศึกษา และศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษา พร้อมทั้งเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียามาฮ่า ของแผนกช่างยนต์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

งานประกันคุณภาพ ( 24-04-2555 )
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชุมหัวหน้างานและหัวหน้าแผนกวิชาช่าง ของแต่ละมาตรฐานเพื่อรับฟังคำชี้แจง วิธีการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

รดน้ำดำหัว ( 21-04-2555 )
สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และชมรมผู้ปกครอง ร่วมสืบสานถึงประเพณีปี๋ใหม่เมืองจัด งานรดน้ำดำหัว ครู-อาจารย์อาวุโส พร้อมมอบสิ่งของแสดงความกตัญญูแด่ผู้มีพระคุณ ตามประเพณีสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตรียมความพร้อม ( 20-04-2555 )
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงานของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่จะเข้าร่วมประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหารือในการเตรียมความพร้อมการเปิดศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่า ที่แผนกช่างยนต์ ตามนโยบายจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัย ( 18-04-2555 )
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง และนายมนัส อาจองค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วางพวงหรีดร่วมไว้อาลัย คุณแม่ รัชนี รัชชุศานติ มารดาของ ดร.ศิริลักษณ์ รัชชุศานติ อดีตที่ปรึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 [ 20 ]  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last