ภาพกิจกรรม
การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2555 ( 24-03-2555 )
การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2555 วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป เป็นการสอบสัมภาษณ์ทุกแผนกวิชาช่าง ดูภาพกิจกรรม..

การสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2555 ( 24-03-2555 )
การสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

คณะผู้บริหาร และครู อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยี พายัพ บริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ( 22-03-2555 )
คณะผู้บริหาร และครู อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยี พายัพ บริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ( 22-03-2555 )
การประชุมงานประกันคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพเป็นผู้ชี้แจงในด้านต่าง ๆ และมีหัวหน้าตัวบ่งชี้ของวิทยาลัยและของแผนกเข้าร่วมกันประชุม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

ทีมล้านนา ROBOT วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คว้า รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ภาคเหนือ ( 21-03-2555 )
ทีมล้านนา ROBOT วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ คว้า รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ภาคเหนือ ในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา รอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ลานสยามมินทร์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 ( 21-03-2555 )
การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2555 ณ MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รายการ ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม คือ เครื่องปรับอากาศระบบสารละลายโซเดียมคลอไรด์ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 และรางวัลชนะเลิศผู้ทรงคุณวุฒิ และ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ประเภทเพื่อการเรียนการสอน คือ ชุดทดลองแขนกลนิวเมติกอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลจำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 โดยมีนายมงคล ธุระ และนายธาดา อุ่นใจ, นายเสถียร โพธิรัตน์, นายพงษ์ทิวา ฉลูทอง, นายอนุรักษ์ สุภา,นายสมเดช เจริญสุข, นายธนดิษฐ์ ไชยวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ใน 2 โครงการสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ดูภาพกิจกรรม..

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการงานพัสดุ รุ่นที่ 1 ( 20-03-2555 )
การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการงานพัสดุ รุ่นที่ 1 โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ดูภาพกิจกรรม..

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน นักศ ( 21-03-2555 )
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสมุดวทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.และ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2555 ( 16-03-2555 )
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.และ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 16-20 มีนาคม 2555 เวลา 08.00-16.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

พิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการ " จูงมือน้องน้อยบนดอยสูง " ( 14-03-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการ " จูงมือน้องน้อยบนดอยสูง " โดยมีนายจักรี สุจริตธรรม อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2555 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ เวลา 09.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 [ 22 ]  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last