ภาพกิจกรรม
การประชุมตรวจตารางสอนภาคเรียนที่ 1 /2555 ( 13-03-2555 )
การประชุมรตรวจตารางสอนภาคเรียนที่ 1 /2555 โดยมีนายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายไพศาล จันทร์ไชย หัวหน้างานหลักสูตร ชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วันที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

" กิจกรรมไทยคมสอนน้อง " ( 09-03-2555 )
" กิจกรรมไทยคมสอนน้อง " เพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาติดจานดาวเทียมทั่วประเทศ ตามโครงการไทยคิด ไทยคม จัดขึ้นโดย บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะครูและนักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงแหล่งความรู้ของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยให้เติบโตเป็นคนที่ดีและมีคุณภาพของสังคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประุชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2554 ( 09-03-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2554 ครั้งที่ 1 ระดับชั้น ปวช.3 โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติผลการเรียน วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

การสอบวิชา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (T-TEP) ( 09-03-2555 )
การสอบวิชา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (T-TEP) เป็นการสอบปรับระดับ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ โรงฝึกแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ( 15-03-2555 )
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ณ ห้องสุทธาสิริ อาคาร 50 ปี โดยผอ.ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธาน วันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมมอบนโยบายแก่สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ( 08-03-2555 )
การประชุมมอบนโยบายแก่สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง อาชีวศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบบการศึกษาไทยต้องเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 ( 08-03-2555 )
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมทั้ง คณะครู - อาจารย์ ร่วมแสดงความยินดดี และแต่งชุดครุยในสถาบันที่อาจารย์ได้สำเร็จการศึกษามา เพื่อแสดงความยินดี และร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกแก่นักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างยนต์ทำบุญแผนก ประจำปี 2555 ( 02-03-2555 )
แผนกวิชาช่างยนต์ทำบุญแผนก ประจำปี 2555 โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานจุดธูปเทียน เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และพิธีทางสงฆ์ และ นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ แผนกวิชาช่างยนต์ ในวันศกุร์ที่ 2 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ แผนกวิชาช่างยนต์ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีเปิดงานนิทรรศการ อาชีวศิลปกรรม'54 ( 27-02-2555 )
พิธีเปิดงานนิทรรศการ อาชีวศิลปกรรม'54 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรอง สมบัติ แสงสว่างสัจกุล มาเป็นประธาน ในพิธีเปิด พร้อมด้วยผอ.ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ กับ รองสุทธิณี สันอุดร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2555 ณ อาคารศิลป์ วิทยาัลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ( 23-02-2555 )
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาทแก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา รวมถึงมีศิษย์เก่าที่มาแนะนำ แนะแนวการทำงาน เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 [ 23 ]  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last