ภาพกิจกรรม
วิทยาลัยการอาชีพจอมทองศึกษาดูงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ( 24-01-2555 )
ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนายชูศักดิ์ พุกกะพันธ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะครูที่เข้าศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าศึกษาดูงานการจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ฯ วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ภาคเหนือ ( 23-01-2555 )
ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประชุมคณะครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ภาคเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ในหมวดวิชารถจักรยานยนต์ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา และเพื่อนักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้และประสบการณ์จริงในการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการ อาคารอำนวยการ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2554 ( 20-01-2555 )
ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประชุม คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ทุกฝ่ายรับทราบนโยบายด้านการศึกษา โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาศักยภาพของสังคมไทย รวมทั้งเพิ่งขีดความสามารถ เพื่อให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้และสร้างเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันในเศรษฐกิจโลกได้ และรับทราบถึงนโยบาย 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ และในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ สอศ. เมื่อวันที่ 19 มค. 2555 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์เตาผิง ตามโครงการอาชีวศึกษารวมใจ ต้านภัยหนาว ( 20-01-2555 )
ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง พร้อมด้วย นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายอภิชาติ แก้วประดิษฐ์ หัวหน้างานความร่วมมือ มอบอุปกรณ์สร้างความอบอุ่น (เตาผิง ) ตามโครงการอาชีวศึกษารวมใจ ต้านภัยหนาว ให้แก่ ดร.ถาวร เกียรติไชยากร คณะกรรมการการอาชีวะศึกษา โดยผ่านตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนและเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารขาดแคลนผ้าห่มและเครื่องภัยหนาว ในเขตพื้นที่ อำเภอจอมทอง ดูภาพกิจกรรม..

เชิญชวนสั่งซื้อเสื้อ R CHEEWA EXPO'12 ( 19-01-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมงาน R CHEEWA EXPO'12 ทุกสถานศึกษา ซื้อเสื้อ R CHEEWA EXPO '12 เป็นที่ระลึกและสวมใส่เป็นหมู่คณะ ในราคาตัวละ 250 บาท มีทั้งแบบ ชาย – หญิง ขนาด M , L , XL ตามแบบดังกล่าว สามารถสั่งซื้อได้ที่ห้องงานสารบรรณวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ๒๕๕๕ หรือโทรศัพท์สอบถาม และสั่งจองได้ ที่หมายเลขโทรศัพทฺ 053-217708 , 053-221599 ทุกวันทำการ ดูภาพกิจกรรม..

ผู้อำนวยการ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ร่วมงาน "เทคโนโลยีเอเชียนิเทศ" The 7th Asia Exhibition ( 18-01-2555 )
ผู้อำนวยการ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ร่วมงาน "เทคโนโลยีเอเชียนิเทศ" The 7th Asia Exhibition ชมผลงาน และนิทรรศการต่าง ๆของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย วันที่ 18 มกราคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย เวลา 19.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแขม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ( 18-01-2555 )
นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ นายวศพล จันทรา อาจารย์แผนกวิชาช่างก่อสร้าง พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงานร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระะราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแขม อำเภอเชียงดาว เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 เวลา 15.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นสถานที่จัดงาน“อาชีวะ เอ็กซ์โป 2012” ( 17-01-2555 )
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมกับบริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดงาน “อาชีวะ เอ็กซ์โป 2012” ภายใต้แนวคิด “คนพันธุ์อา ต้นกล้าอุตสาหกรรม” ระหว่าง วันที่ 30 – 31 มกราคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของอุตสาหกรรมสำคัญต่างๆ ทั้งด้านเคมี ก่อสร้าง, เครื่องกล, เครื่องยนต์ และไฟฟ้kอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านกิจกรรมการจัดนิทรรศการ และการสัมมนา เพื่อต่อยอดถึงการพัฒนา วิจัย รวมถึงผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายจากสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า 25,000 ราย โดยกิจกรรมจัดขึ้นในสถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ ระหว่างวันที่ 23 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าว ยังเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ได้ทดสอบความรู้และความสามารถเชิงทักษะในสนามแข่งขันท้าลอง ที่นำมาจากผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมจริงในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย สำหรับกิจกรรมของงานอาชีวะ เอ็กซ์โป 2012 ภายใต้แนวคิด “คนพันธุ์อา ต้นกล้าอุตสาหกรรม” ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ในครั้งนี้ ประกอบด้วย โซนที่1 การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่จัดแสดงส่วนนวัตกรรม เทคโนโลยี โซนที่ 2 ห้องบ่มเพาะความรู้ ที่มีการสัมมนาในหัวข้อสำคัญ อาทิ เทคนิคเคมีในการประกอบท่อ, เทคโนโลยีนำแสงในอะคริลิคเพื่อการตกแต่ง, เทคนิคเกี่ยวกับสีนาโนเทคโนโลยีเพื่อโลกสีเขียว เป็นต้น โซนที่3 การจัดทำ Workshop จำลองห้องปฎิบัติการจริงทางเทคนิคของนวัตกรรมต่างๆ โซนที่ 4 สนามแข่งขันท้าลอง เพื่อให้นักศึกษาอาชีวะได้มีโอกาสแข่งขันเชิงทักษะ และโซนที่ 5 คลีนิคแนะแนวอาชีพ อาชีวะอนาคตไกล ขอเชิญชวนผู้สนใจ นักเรียนนักศึกษาทุกสถาบัน เข้าร่วมงานอาชีวะ เอ็กซ์โป 2012 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในวันที่ 30-31 มกราคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์สร้างความอบอุ่น (เตาผิง ) ตามโครงการอาชีวศึกษารวมใจ ต้านภัยหนาว ( 17-01-2555 )
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบอุปกรณ์สร้างความอบอุ่น (เตาผิง ) ต้านภัยหนาว ปี 2555 ให้แก่ตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 – เขต 10 ซึ่งจัดสร้างโดยแผนกวิชาช่างโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 400 เตา พร้อมทั้งให้รายละเอียดว่า สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยประสบภาวะภัยหนาวอยู่เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางบางส่วน ส่งผลให้ประชาชนและเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารขาดแคลนผ้าห่มและเครื่องภัยหนาว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่เปิดสอนด้านวิชาชีพ มีบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถด้านเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และช่างอุตสาหกรรม จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา ตามโครงการอาชีวศึกษารวมใจ ต้านภัยหนาว ปี 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีโอกาสฝึกทักษะวิชาชีพในการสร้างอุปกรณ์สร้างความอบอุ่นและนำผลผลิตที่ได้ไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ซึ่งนอกจากนักเรียน นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะวิชาชีพแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม สำหรับภัยหนาวในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงให้ที่มีศักยภาพด้านช่างอุตสาหกรรมสนับสนุนการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ให้จัดทำเตาผิง จำนวน 400 เตา ในรูปแบบที่สะดวก ปลอดภัย ต่อการใช้งานและการขนส่ง โดยแผนกวิชาช่างโลหะการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทั้ง 400 เตา และได้มอบให้ตัวแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 – เขต 10 นำไปมอบให้ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

สถานศึกษาเข้าอวยพรปีใหม่ ( 11-01-2555 )
ผู้อำนวยการฯ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะครู จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย และโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เข้าอวยพรปีใหม่ และแสดงความยินดีในโอกาสมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ณ ห้องผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 [ 27 ]  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last