ภาพกิจกรรม
การรายงานตัวโควตา ประจำปีการศึกษา 2556 ( 14-01-2556 )
เมื่อวันที่ 12 – 13 มกราคม 2556 งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับรายงานตัวนักเรียนนักศึกษาโควตา ทั้งระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกแผนกช่าง ประจำปีการศึกษา 2556 โดยระดับชั้น ปวช. มารายงานตัว จำนวน 310 คน และระดับชั้น ปวส. มารายงานตัว จำนวน 279 คน การรับมอบตัวนักเรียนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 จะมอบตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยครูพิทยา กุลชนะพงศธร หัวหน้างานทะเบียน ได้ชี้แจงขั้นตอนการรายงานตัวให้ผู้รายงานตัวทราบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ในการกรอกเอกสาร โดย วิทยาลัยฯ ได้ทำระบบรายงานตัวไว้ที่หน้าเวปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ อาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร ดูภาพกิจกรรม..

มอบกระเช้าปีใหม่ช่อง 11 ( 07-01-2556 )
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 นายมนัส อาจองค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและครูสุทธิรักษ์ โกช่วย หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้กับ คุณดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 และ คุณพยนต์ ยศสุพรหม หัวหน้าฝ่ายข่าวช่อง 11 พร้อมทั้งขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการนำเสนอช่วยทางการศึกษาเป็นอย่างดี ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างเครื่องรมลำไย ( 04-01-2556 )
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ตรวจเยี่ยมการจัดสร้างเครื่องรมลำไย ณ แผนกวิชาช่างโลหะการ ซึ่งเครื่องรมลำไยที่จัดสร้างนี้ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้จัดทำขึ้น หลังจากที่ได้มีการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดอาชีวศึกษากับการบูรณาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความรู้และฝึกปฎิบัติทักษะและประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตรอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน รวมทั้งสถานศึกษาจะได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพและบริหารจัดการอาชีวศึกษาเชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดสร้างปรับปรุงเครื่องรมลำไย เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานการส่งออก และกระตุ้นการบริโภคลำไยคุณภาพภายในประเทศ จำนวน 10,000 เครื่อง และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดสร้างให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วน โดยมีผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นที่ปรึกษาและดูแลการจัดสร้างทุกขั้นตอน ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างโลหะการ จัดทำเก้าอี้และโต๊ะเขียนแบบให้กับแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ( 07-01-2556 )
แผนกวิชาช่างโลหะการ ดำเนินการจัดทำเก้าอี้และโต๊ะเขียนแบบให้กับแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม จำนวน 45 ชุด เนื่องจากเก้าอี้และโต๊ะเขียนแบบชุดเก่าไม่เพียงพอและบางส่วนอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสริมให้บรรยากาศในห้องน่าเรียน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างโลหะการได้ฝึกวิชาชีพจากประสบการณ์จริง ตามนโยบายของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ได้อนุมัติตามเสนอ และได้มีการส่งมอบเพื่อใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างโลหะการ จัดทำเตาผิงต้านภัยหนาว ปี 2556 ( 04-01-2556 )
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้แผนกวิชาช่างโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดำเนินการจัดทำเตาผิงบรรเทาความหนาว ตามโครงการอาชีวศึกษารวมใจ ต้านภัยหนาว ปี 2556 เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนในทุกภาคของประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ทั้งยังเป็นโครงการ ที่ช่วยพัฒนาทักษะวิชาชีพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษา ด้านวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมจากการปฎิบัติงานจริง โดยรูปแบบของเตาผิงจะใช้ถังเหล็กขนาดเล็ก (100 ลิตร) เป็นส่วนประกอบสำคัญ และมีรูปแบบที่สะดวก ปลอดภัยต่อการใช้งาน และให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ครูเศกศึก ผ่องใส หัวหน้าแผนก รวมทั้งคณะครู นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างโลหะการ ร่วมแรงร่วมใจจัดทำเตาผิงดังกล่าวอย่างเต็มที่สมกับที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นที่ปรึกษาและให้การดูแลการทุกขั้นตอนการจัดสร้าง เตาผิงต้านภัยหนาวจำนวน 500 เตาดังกล่าว มีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 8 มกราคม 2556 ดูภาพกิจกรรม..

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมศูนย์ ( 05-01-2556 )
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2555 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 โดยมี นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำตรวจเยี่ยมชมศูนย์ภายในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 – วันที่ 2 มกราคม 2556 มีผู้เข้ารับบริการ ทั้งสิ้น 144 คน ประเภทรถที่เข้ารับบริการ รถจักรยานยนต์ 99 คัน, รถปิคอัพ 26 คัน, รถเก๋ง 18 คัน, รถตู้/แวน 1 คัน ในนามของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านพงษ์เทพ เทพกาญจนา ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการ ท่านเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช และเลขาธิการการอาชีวศึกษา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ขอชมเชยและขอบคุณครูอาจารย์ และนักศึกษา ที่ช่วยเหลือประชาชนในทุกเทศกาล ด้วยดี โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมให้บริการ การบริการต้อนรับที่ดีมาก มีที่นั่งพักผ่อน ซึ่งมีการจัดสถานที่บรรยากาศร่มรื่นสวยงาม พร้อมทั้งมีเครื่องดื่ม ผ้าเย็นบริการฟรี นอกจากนี้ยังมีเอกสารแนะนำเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย ดูภาพกิจกรรม..

เคารพศพบิดา ครูชมนาด พรมมิจิตร ( 04-01-2556 )
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมเคารพศพบิดา ครูชมนาด พรมมิจิตร ครูสอนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศล ณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ในคืนวันที่ 3 มกราคม 2556 (เพิ่มข่าว โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ, ขอขอบคุณรูปภาพ จาก อ.พิทยา กุลชนะพงศธร ) ดูภาพกิจกรรม..

อวยพรปีใหม่ แด่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ( 03-01-2556 )
ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ปี 2556 แด่ คุณนภาพร ขัตติยะ ผู้สื่อข่าวสายการศึกษาและเยาวชน หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและครอบครัว และขอบคุณที่ช่วยทำข่าวสารของวิทยาลัยฯ สู่สาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ณ ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

อวยพรปีใหม่ ปี 2556 แด่ผู้สือข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ( 03-01-2556 )
ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ปี 2556 แด่ คุณรุจิรา โสภาศรี ( ครูติ๋ว ) ผู้สื่อข่าวสายการศึกษาและเยาวชน หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ พร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้มีความสูขความเจริญในหน้าที่การงาน มีสุขภาพแข็งแรง และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์อยู่คู่ชาวเชียงใหม่สืบไป เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ณ ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 24 ( 04-01-2556 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "งานกลึง กัด ตัด ไส ชิ้นงาน" ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล คือ นายพิทวัส กันทาแดง ครูผู้ควบคุม : นางวีณาภร นันติ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2 [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last