ภาพกิจกรรม
ประชุมด้านการประกันคุณภาพภายนอก และเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ( 17-11-2554 )
นายมนัส อาจองค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ และนายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์ ประชุมด้านการประกันคุณภาพภายนอก และเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมงานพัสดุ ( 17-11-2554 )
นายอรัญ พวงพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยฯ และนายเสถียร โพธิรัตน์ หัวหน้างานพัสดุ , นายภูษิต บุญญฐี ผู้ช่วยงานพัสดุ ชี้แจงการควบคุมพัสดุของหน่วยเบิกในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จึงจัดการประชุมชี้แจงผู้ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมพัสดุ เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

ฝ่ายวิชาการร่วมกับครูจ้างสอนประชุมวางแผนการเรียนปรับพื้น นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ( 17-11-2554 )
ฝ่ายวิชาการร่วมกับครูจ้างสอนทุกแผนกช่างร่วม ประชุมวางแผนการเรียนปรับพื้น นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

มอบสินไหมประกันชีวิต ( 16-11-2554 )
นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นตัวแทนมอบสินไหมประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ ให้แก่ผู้ปกครองของ นายธนากร เขียวสุจา นักศึกษาระดับ ปวช.3 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ซึ้งเสียชีวิตเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ทางวิทยาลัยได้มอบสินไหมประกันชีวิต เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

มอบรางวัลการแข่งขันโคมลอย งานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2554 ( 15-11-2554 )
นายอรัญ พวงพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยฯ มอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันโคมลอย งานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2554 บริเวณหน้าเสาธงโดย รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม ก่อสร้าง เอ 2, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม 3 ไฟฟ้า ดี (ภูษิตลอยฟ้า), รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม กล 3 บี 2 เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

พิธีฌาปณกิจศพ ครูสาคร แสนคำดี ( 14-11-2554 )
พิธีฌาปณกิจศพ ครูสาคร แสนคำดี โดยมีท่านพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ และคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค ร่วมงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

ประชุม ข้อหารือเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในการดำเนิงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ( 11-11-2554 )
นายมนัส อาจองค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ นายชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนก, และหัวหน้ามาตรฐานการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ประชุม ข้อหารือเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แจ้งผลรายงานการประเมินคุณภาพในสถานศึกษาโดยต้นสังกัดประจำปี งบประมาณ 2553 และผลรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโดย สมศ. และแจ้งกำหนดการเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร, รายงานการประเมินตนเอง SSR ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วันศุกร์ ที่ 11 พ.ย. 2554 เวลา 09.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพฟังเทศน์มหาชาติชาดก ณ วันเชียงมั่น ( 11-11-2554 )
นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพฟังเทศน์มหาชาติชาดก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ณ วันเชียงมั่น เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.30 น. ดูภาพกิจกรรม..

ทำบุญแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ( 10-11-2554 )
แผนกอิเล็กทรอนิกส์จัดพิธีทำบุญแผนก ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีนายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมงานปกครอง ( 10-11-2554 )
ครูปราโมทย์ บุญเป็ง หัวหน้างานปกครอง ประชุมงานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกช่าง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วาระการประชุม เรื่อง การมอบวิทยุสื่อสารให้ผ่ายปกครองทุกแผนก , การออกตรวจรอบบริเวณวิทยาลัยฯ , การเช็คแถวหน้าเสาธง , การตรวจสภาพนักเรียนนักศึกษา , การตักเตือนและการลงโทษกรณีนักเรียนนักศึกษาทำผิดระเบียบวินัย และวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 [ 32 ]  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last