ภาพกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวดโคมลอย ในประเพณียี่เป็ง ( 10-11-2554 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีการจัดการแข่งขันประกวดโคมลอย ในประเพณียี่เป็ง มีนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจ และเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด จำนวน 40 ทีม และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม ก่อสร้างเอ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม 3ไฟฟ้า ดี (ภูษิตลอยฟ้า) เงินรางวัล 1,500 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม กล 3 บี 2 เงินรางวัล 1,000 บาท, รางวัลชมเชย คือ ทีม บ่าวเคิ้น 1 เงินรางวัล ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมพิธีรดน้ำศพ ครูสาคร แสนคำดี ( 10-11-2554 )
นายอรัญ พวงพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์ฯ และนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรดน้ำศพ ครูสาคร แสนคำดี เมื่อวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เวลา 17.00 น. ดูภาพกิจกรรม..

วางหรีดเคารพศพ ครูสาคร แสนคำดี ( 09-11-2554 )
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกฝ่ายวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมวางหรีดเคารพศพ ครูสาคร แสนคำดี หัวหน้าแผนกเมคคาทรอนิกส์ ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในถุงน้ำดี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 โดยมีรองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และรองผู้อำนวยการฯ อรัญ พวงพันธุ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นตัวแทนวางหรีดของวิทยาลัยฯ พร้อมมอบเงินฌาปนกิจเทคนิคเชียงใหม่สงเคราะห์เบื้องต้นให้กับภรรยาครูสาคร แสนคำดี โดยในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เวลา 19.00 น. วิทยาลัยฯ ร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ ส่วนพิธีฌาปนกิจศพ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ สุสานบ้านบวกครกหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้รู้จักคุ้นเคยครูสาคร แสนคำดีทุกท่าน เข้าร่วมพิธีตามวันเวลาดังกล่าว ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเงินกู้ กยศ ( 07-11-2554 )
ประชุมเงินกู้ กยศ โดยมี อ.วันเพ็ญ สุมนาพันธุ์ หัวหน้างานแนะแนว ชี้แจงนัดประชุมลงชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2/2554 ในระดับปวช.ทุกแผนกช่าง ตั้งแต่ 08.30-10.00 น. และ ปวส.ทุกแผนกช่าง เวลา 10.00-12.00 น. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมครู อาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 ( 03-11-2554 )
เวลา 09.00 น. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายบรรเลง ตั้งโภคานท์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายอรัญ พวงพันธุ์, รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ นายมนัส อาจองค์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ได้มีการประชุมครู อาจารย์พิเศษ มีการแนะนำครู อาจารย์ คนใหม่และชี้แจงเกี่ยวกับ กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยในภาคเรียนที่ 2/2554 มีกิจกรรมที่จะดำเนินงานเป็นจำนวนมาก เช่น กีฬาภายใน , กิจกรรมหน้าเสาธง ,ฯลฯ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 ดูภาพกิจกรรม..

ลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่า ( 27-10-2554 )
รองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือ ( MOU ) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ กับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยมี นายวิโรจน์ แวววรวิทย์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริการบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ลงนามแทนบริษัทฯ ซึ่งการลงนามดังกล่าวนี้ บริษัทยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จะสร้างศูนย์การเรียนรู้ให้วิทยาลัยฯ เพื่อ สนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ในหมวดวิชารถจักรยานยนต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ในหมวดวิชารถจักยานยนต์ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพ ของนักเรียนนักศึกษา เพื่อนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ได้มีความรู้และประสบการณ์ในการเรียนการสอน ซึ่งรูปแบบของศูนย์บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ในวิทยาลัยฯ เรียกชื่อว่า ศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่า ซึ่งศูนย์นี้จะเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงานภายในศูนย์บริการ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และเพื่อเกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชน ในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญและประสบการณ์ให้กับผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายของนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ที่ใช้รถยามาฮ่าเป็นพาหนะในด้านการบำรุงรักษา โดยมีรองผู้อำนวยการฯ 3 ฝ่าย คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ และตัวแทนบริษัทยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

กิจกรรมแนะนำ และรับสมัครงานกับบริษัทในเครือไทยออยส์ ( 27-10-2554 )
ครูวันเพ็ญ สุมนาพันธุ์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จัดกิจกรรมแนะนำ และรับสมัครงานกับบริษัทในเครือไทยออยส์ โดยบริษัทเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส.2 ขี้นไป สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคการผลิต และช่างเขียนแบบ เข้าทำงานเป็นพนักงานของบริษัท สวัสดิการดี มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครงานเป็นจำนวนมาก โดยมีรองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ( 25-10-2554 )
เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 นายสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้จัด การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคปกติ ระดับชั้นปวช. (รุ่นที่ 3) เพื่อกำหนดการฝึกงานของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยมีกำหนดระยะเวลาการฝึกงาน จำนวน 9 สัปดาห์ เริ่มวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 สิ้นสุดวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมสุทธารมย์ อาคาร 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

รับเกียรติบัตรบำเพ็ญประโยชน์ ( 25-10-2554 )
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 พระอาจารย์สำราญ จากวัดร่ำเปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มามอบเกียรติบัตรบำเพ็ญประโยชน์ให้วิทยาลัยฯ โดยมีรองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งเกียรติบัตรดังกล่าวทางวัดมอบให้ เนื่องจาก ระหว่างวันที่ 10 – 24 ตุลาคม 2554 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้นำนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. ไปบำเพ็ญประโยชน์ล้างห้องน้ำ ทำความสะอาด และพัฒนารอบบริเวณวัดทุกวัน ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างยนต์ส่งครูเกษียณกลับบ้าน ( 25-10-2554 )
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ พร้อมใจร่วมส่งครูเผด็จ คำพุฒ ซึ่งได้เกษียณอายุราชการในปี 2554 กลับบ้าน หลังจากได้ไหว้ลาองค์พระวิษณุแล้ว ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ ลานด้านหน้าองค์พระวิษณุ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 [ 33 ]  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last