ภาพกิจกรรม
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเชียงใหม่ ช่วยภัยน้ำท่วม ( 20-10-2554 )
จังหวัดเชียงใหม่ และ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากรทุกฝ่าย และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเชียงใหม่ ช่วยภัยน้ำท่วม พระสงฆ์ จำนวน 499 รูป เพื่อนำข้าวสาร อาหารแห้งนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ในวันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2554 เวลา 06.00 น. ณ ถนนสายบุญสายวัฒนธรรม เริ่มจากประตูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงลานครูบาศรีวิชัย โดยมีรองผู้อำนวยการฯ อรัญ พวงพันธุ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร กรรมการและเลขานุการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปฎิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมการจัดงานบุญดังกล่าว ณ ศาลาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ( 20-10-2554 )
รองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ประชุมหัวหน้าแผนก กิจกรรมแผนกทุกแผนกช่าง ด้วยในภาคเรียนที่ 2/2554 มีกิจกรรมที่จะดำเนินงานเป็นจำนวนมาก เช่น กีฬาภายใน , กิจกรรมหน้าเสาธง , การเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ฯลฯ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน จัดฝึกอบรมเชิงปฎบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ( 18-10-2554 )
เมื่อวันที่ 10 – 15 ตุลาคม 2554 แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เนื่องจากแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรมได้ใช้สถานทีโรงฝึกงานตลอดจนครุภัณฑ์ประเภทเครื่องจักรกลร่วมกันกับแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาที่เวียนมาเรียนเกือบทุกแผนกช่าง ทำให้เครื่องจักรต้องใช้งานทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงทำให้ความเที่ยงตรงของเครื่องจักรคลาดเคลื่อนและอุปกรณ์บางเครื่องเกิดการชำรุดจากการใช้งานและการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรเอง ดังนั้นเครื่องจักรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเที่ยงและซ่อมบำรุงตลอดจนจัดเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องจักรมีสภาพพร้อมใช้งานได้ดียืดอายุกาลเสื่อมสภาพของเครื่องจักรให้ยาวนานขึ้น ดังนั้น เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนในการเรียนการสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เพื่อให้เครื่องจักรมีสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจนครูผู้สอนและนักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ได้รับทักษะและประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฎิญาณ สุทธิเวทย์ และคณะเป็นวิทยากร ณ โรงฝึกฝีมือแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน ดูภาพกิจกรรม..

ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพ ( 20-10-2554 )
เมื่อวันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2554 รองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นำคณะครู – นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ , ช่างไฟฟ้า , ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ออกให้บริการซ่อมสร้างช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด ชุมชนฟ้าใหม่ และจุดสุสานสันกู่เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดทำเป็นโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยมีผู้ประสบอุทกภัยนำอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย มาขอรับบริการตรวจเช็คเป็นจำนวนมาก ดูภาพกิจกรรม..

โครงการอาชีวศึกษาสานสายใยรักแห่งครอบครัว ( 11-10-2554 )
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำเนินการโครงการ สานรัก สร้างอาชีพ ครอบครัวเข้มแข็ง ภายใต้โครงการอาชีวศึกษาสานสายใยรักแห่งครอบครัว ระยะที่ 1 ครั้งที่ 4 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประสบภัยน้ำท่วม ในส่วนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้จัดสอนวิชาชีพให้ชุมชน จำนวน 6 รายวิชา ดังนี้ วิชาซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์เบื้องต้น , วิชาแกะสลักหินอ่อน , วิชาเพ้นท์แก้ว , วิชาการลงโปรแกรมและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น , วิชาหินล้าง – ทรายล้าง และวิชาการทำเต้าฮวยนมสด มีประชาชนผู้สนใจเข้าเรียนแต่ละรายวิชาอย่างล้นหลาม ดูภาพกิจกรรม..

ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย และมอบถุงยังชีพ อำเภอฝาง ( 11-10-2554 )
เมื่อวันที่ 28 – 30 กันยายน 2554 รองผู้อำนวยการฯ อรัญ พวงพันธุ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร และงานความร่วมมือ นำคณะครู – นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ , ช่างไฟฟ้า , ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ออกให้บริการซ่อมสร้างช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดทำเป็นโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัย โดยมีผู้ประสบอุทกภัยนำอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย มาขอรับบริการตรวจเช็คเป็นจำนวนมาก ณ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

การประชุมจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ 2555 ( 10-10-2554 )
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 หัวข้อ พิจารณาร่างแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 และพิจารณารายจ่ายประจำ โดยมีรองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเฃียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

การประชุม การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2555 ( 07-10-2554 )
รองผู้อำนวยการฯ อรัญ พวงพันธุ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร และงานพัสดุ จัดการประชุม การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ประจำปีการศึกษา 2555 ด้วยวิทยาลัยฯ มอบหมายให้งานพัสดุทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ให้แต่ละแผนกแต่ละหน่วยงาน มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนหรือวัสดุสำนักงาน เพื่อให้ทันและมีวัสดุสำหรับใช้ในการฝึก นักเรียนนักศึกษา ฝ่ายบริหารทรัพยากร และงานพัสดุจึงจัดการประชุมขึ้น เพื่อทำความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีรองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ ฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสุธาสิริ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

ศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ( 06-10-2554 )
รองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ ฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฯ อรัญ พวงพันธุ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครู – บุคลากรทุกฝ่าย เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการฯ วีระชัย ไตรรัตน์ พร้อมรองผู้อำนวยการฯ 4 ฝ่าย และคณะครูให้การต้อนรับ หลังจากเข้าศึกษาดูงานแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสายงานแล้ว รองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก พร้อมจะนำความรู้ที่ได้เข้าศึกษาดูงานมาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

ส่งผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย กลับบ้าน ( 06-10-2554 )
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกฝ่ายวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมเดินทางไปส่งผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย กลับบ้าน ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ หลังงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ปี 2554 นำคณะโดย รองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ เมื่อเดินทางไปถึงได้เข้าร่วมงานเลี้ยง ณ โรงแรมสุรินทร์ มาเจสติก โดยมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรสถานศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความประทับใจ ซึ่งการส่งผู้เกษียณกลับบ้านถือเป็นประเพณีที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้ปฎิบัติสืบต่อกันมานาน เมื่อวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 [ 34 ]  35  36  37  38  39  40   >> | Last