ภาพกิจกรรม
เกษียณ เกษมสันต์สายสัมพันธ์ สายใยใจ ปี 2554 ( 05-10-2554 )
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกฝ่ายวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมใจจัดงานมุฑิตาจิต ปี 2554 แก่ ผู้อำนวยการฯ ครูและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งในปีนี้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งเกษียณตามกำหนดและก่อนกำหนด จำนวน 9 ท่าน ดังนี้ -ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย -ครูเผด็จ คำพุฒ แผนกวิชาช่างยนต์ -ครูนิพนธ์ สุวรรณรัตน์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ -ครูพัชนี สุริยะ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ -ครูกิตติยา เจกะโพธิ์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ -ครูจรรยา เปรมมณี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ -ครูสมเกียรติ เงินกระโทก แผนกวิชาช่างโลหะการ -ครูเชาวลิต โตวิเวก แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม -นายวิโรจน์ ปาระพงษ์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ผู้ร่วมงานประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรจากหลายวิทยาลัยฯหลายจังหวัด รวมทั้งครูที่เกษียณอายุราชการในปีที่ผ่านมา และแขกผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงาน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานประทับใจ พร้อมชุดการแสดงจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ร่วมใจฝึกซ้อมเพื่อผู้เกษียณทุกท่าน เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2554 ( 27-09-2554 )
อาจารย์วันเพ็ญ สุมนาพันธ์ หัวหน้างานฝ่ายแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาทำการตรวจเยี่ยมนักเรียน นักศึกษา ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ( 27-09-2554 )
ผู้อำนวยการฯ ดร. อาทิตย์ วิบูลชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินโดย สมศ. จำนวน 5 ท่าน ที่มาทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26- 28 กันยายน 2554 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงมุฑิตาจิต ( 23-09-2554 )
พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงมุฑิตาจิตแด่อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ผู้อำนวยการฯ ดร. อาทิตย์ วิบูลชัย อ.เผด็จ คำพุฒ อ.นิพนธ์ สุวรรณรัตน์ อ.พัชนี สุริยะ อ.กิตติยา เจกะโพธิ์ อ.จรรยา เปรมมณี อ.สมเกียรติ เงินกระโทก อ.เชาวลิต โตวิเวก นายวิโรจน์ ปาระพงษ์ และนายอนูล ประทุม ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

รับมอบรถ ( 23-09-2554 )
ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบรถบรรทุก 6 ล้อ ยี่ห้ออีซูซุ จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,700,000 บาท ให้แก่ วิทยาลัยฯ เพื่อใช้งานกิจกรรมต่างๆ ของทางวิทยาลัยฯ โดยมี ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย เป็นประธานในพิธีรับมอบรถบรรทุก 6 ล้อ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center โครงการช่วยเหลือพร้อมกับฟื้นฟูผู้ที่ประสบอุทกภัย ณ วัดต้นแหนน้อย ( 22-09-2554 )
ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย พร้อมด้วยนายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการฯ เข้าตรวจเยี่ยม ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ตามโครงการช่วยเหลือพร้อมกับฟื้นฟูผู้ที่ประสบอุทกภัย ณ วัดต้นแหนน้อย อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 ซึ่งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการ เป็นระยะเวลา 3 วันดำเนินการ คือ ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2554 โดยมี นายอภิชาติ แก้วประดิษฐ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน เป็นผู้ประสานงานและดำเนินโครงการ ดังกล่าว ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับคณะจากประเทศสิงคโปร์ ( 20-09-2554 )
ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ให้การต้อนรับ คณะจากประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ เมื่อวันที่ 19กันยายน 2554 ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ( 16-09-2554 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียน และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( สถานศึกษาพอเพียง ) โดยคณะกรรมการประเมินจาก สอศ. ชุดที่ 7 คณะกรรมการ ประกอบด้วย นางสาวกาญจนา ภาสุรพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นางสุพิศ ยางาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ นายสมพงษ์ ค่ายคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง นางศิริพรรณี กล่อมเกลา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง นางสาวพัชมณ ศุภชนานันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม และยั่งยืน เพื่อให้กระบวนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( สถานศึกษาพอเพียง ) ในสถานศึกษาในสังกัด เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอศ.จึงได้จัดการประเมินขึ้น โดยมีรองผู้อำนวยการฯ อรัญ พวงพันธุ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร และ รองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะ ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่พร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ( 14-09-2554 )
ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ ฝ่ายวิชาการ และ ครูไพศาล จันทร์ไชย หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตรวจความพร้อมคณะกรรมการแฟ้มสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเข้ารับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( สถานศึกษาพอเพียง ) หลังจากตรวจความพร้อมทุกด้านแล้ววิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่พร้อมรับการประเมินจาก สอศ. ซึ่งจะเข้าประเมินวิทยาลัยฯ ในวันที่ 16 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

ทีม เทคนิคหลังคอก ผ่านเข้ารอบ ๓๒ ทีมสุดท้าย ( 14-09-2554 )
ครูสาทร พึ่งพุ่มแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นำ คณะครู และนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าแข่งขันทักษะการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) Android Soccer Robot Contest ๒๐๑๑ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครูผู้ควบคุมทีม ครูสาทรพึ่งพุ่มแก้ว , ครูธฤต ไชยมงคล , ครูศรายุทธ คงตา , ครูศุภกร ว่องธนากร และนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน ระดับชั้น ปวส. 1 เทคนิคคอมพิวเตอร์ นายอภิรักษ์ แสงเงินชัย , นายอภินันท์ บุญทอง และนายกรกช วรรณห้วย ซึ่งบริษัท นิวเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา จัดโครงการการแข่งขันขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ การแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๑๔ ทีม จากทั่วประเทศ ผลการแข่งขันทีม เทคนิคหลังคอก วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ผ่านฉลุยเข้ารอบ ๓๒ ทีมสุดท้าย และได้รับรางวัลพิเศษ การออกแบบโปรแกรมยอดเยี่ยม บุคลากรทุกฝ่าย ร่วมแสดงความยินดี กับการเข้ารอบและรางวัลที่ได้รับ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 [ 35 ]  36  37  38  39  40   >> | Last