ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ ( 13-09-2554 )
เมื่อวันที่ 3 – 4 กันยายน 2554 ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย เป็นประธานการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ การอบรมในครั้งนี้ดำเนินการโดย สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเมคคามรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการวัดผลและประเมินผลที่เน้นสมรรถนะ มีทักษะในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลสมรรถนะ มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลสมรรถนะ โดยมี ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ประกอบด้วย ดร.คำนึง ทองเกตุ , ครูปฎิพัทธ์ ธะนะหมอก , ครูอรรณพ คำฟั่น เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมแผนปฎิบัติการ ประจำปี 2554 ( 13-09-2554 )
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย เป็นประธานการประชุมแผนปฎิบัติการ ประจำปี 2554 แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ การบริหารจัดการ ทั้งในด้านการพัฒนาสถานศึกษา การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพสถานศึกษา ดังนั้นขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว จึงมีความสำคัญต้องใช้เวลาในการดำเนินการ เพื่อความรอบคอบ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสถานศึกษา งานวางแผนและงบประมาณ จึงเห็นว่าควรมีโครงการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ขึ้น เพื่อให้มีการพิจารณาโครงการต่างๆ จากหน่วยงานภายในของแต่ละฝ่ายในคราวเดียว ทำให้การจัดทำแผนฯ ต่อเนื่องไม่สับสน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิทยาลัยฯ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา ที่มีคุณภาพ 2. เพื่อให้ได้ข้อสรุปของปัญหา และทิศทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีต่อไป ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

พิธีลงนามความร่วมมือ และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ( MOU ) ( 09-09-2554 )
รองผู้อำนวยการฯ ดร.ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ Memorandum Of Understanding ( MOU ) โดยมี ครูอภิชาติ แก้วประดิษฐ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการลงนามความร่วมมือ ดังนี้ 1. เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะวิชาชีพและก้าวทันเทคโนโลยี ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานศึกษาและบุคลากรของสถานประกอบการ 3. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษา เอื้ออำนวยให้สถานประกอบการเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในสาขาวิชาที่สถานประกอบการมีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งระบบทวิภาคี และฝึกงาน ตลอดจนผู้บริหาร บุคลากร และครู ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 4. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ารับการฝึกทักษะจากการปฎิบัติงานจริงภายในสถานประกอบการ ตลอดจนฝึกอบรมในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ซึ่งไม่อาจหาได้จากในตำรา หรือห้องเรียน อนึ่ง ในพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้มีผู้บริหาร ผู้จัดการ และตัวแทนสถานประกอบการที่เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ จำนวน 65 แห่ง อีกทั้งครู บุคลากรวิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้น 102 ท่าน ทำให้การดำเนินการในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ณ โรงแรม รติล้านนา เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2554 ดูภาพกิจกรรม..

ต้อนรับ นางเดอร์เรีย ลอไรน์ รองมุขมนตรี รัฐนอร์ทเทิร์น เทร์ริทอรี่ และคณะจากประเทศออสเตรเลีย ( 08-09-2554 )
ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ครู - นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ให้การต้อนรับ นางเดอร์เรีย ลอไรน์ รองมุขมนตรี รัฐนอร์ทเทิร์น เทร์ริทอรี่ และคณะจากประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อมาศึกษาข้อมูลหลักสูตร ระดับ ปวช. และ ปวส. การจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม ในการจัดส่งนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาช่างก่อสร้างของวิทยาลัยฯ ไปฝึกงานในรัฐนอร์ทเทิร์น เทร์ริทอรี่ ประเทศออสเตรเลีย ในการมาเยือนครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นของโครงการพิเศษร่วมไทย - ออสเตรเลีย ซึ่งจะเริ่มในเร็วๆ นี้ณ ห้องประชุมสุทธสิริ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความยินดีกับผู้ได้รับเลื่อนวิทยฐานะ ( 06-09-2554 )
บุคลากรทุกฝ่ายวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ครูมานิต ช่วยงาน และ ครูทวีศักดิ์ แก้วประดับ ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมเคารพศพ นายสุรเดช วิเศษสุรการ อดีตอธิบดีกรมอาชีวศึกษา ( 02-09-2554 )
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ ฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมเคารพศพ นายสุรเดช วิเศษสุรการ อดีตอธิบดีกรมอาชีวศึกษา ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านยานพาหนะนำศพไปบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2554 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2554 ( 01-09-2554 )
รองผู้อำนวยการฯ อรัญ พวงพันธุ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุมหัวหน้างานฝ่ายบริหารทรัพยากรทุกฝ่ายงาน หัวข้อประชุม เรื่องการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2554 เพื่อให้การจัดงานทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสนุกสนาน และประทับใจแก่ทุกฝ่าย ณ ห้องประชุมชมรมผู้ปกครอง ฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 ดูภาพกิจกรรม..

การสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน มูลนิธิเซ็ท (set) ( 01-09-2554 )
ครูวันเพ็ญ สุมนาพันธุ์ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยกรรรมการจากมูลนิธิเซ็ท (set)และคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน ดำเนินการ สัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับทุนให้เปล่าจากมูลนิธิ (set) จำนวน 25 ทุน ทุนละ 10,000 บาท โดยมีนักเรียนนักศึกษายื่นเรื่องขอรับทุนจำนวนมาก ณ ห้องประชุมวิชาการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 ดูภาพกิจกรรม..

อบรมนำเสนอความรู้เกี่ยวกับระบบ Virtual Desktop ( 02-09-2554 )
ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย กล่าวเปิดการอบรมนำเสนอความรู้เกี่ยวกับระบบ Virtual Desktop ซึ่งแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท Aware จัดอบรมขึ้น เนื่องจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารสถานศึกษาภายในแต่ละวิชา สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพทางการศึกษาสูงสุด โดยมีรองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และ หัวหน้าแผนก หัวหน้างานและครูผู้สนใจเข้าร่วมรับการอบรม ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

การต่อเติมอาคารวิทยบริการ ( 01-09-2554 )
ครูพัชรินทร์ ปัญญา ครู คศ.3 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ควบคุมการก่อสร้างอาคารวิทยบริการห้องสมุด ในส่วนสร้างต่อเติมบริเวณด้านหน้าอาคาร 50 ปี ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ซึ่งขณะนี้ก่อสร้างไปแล้ว ประมาณ 40 % ก่อสร้างเสร็จตามสัญญา วันที่ 29 ธันวาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 [ 36 ]  37  38  39  40   >> | Last