ภาพกิจกรรม
การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี HyBrid ( 02-09-2554 )
ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี HyBrid ซึ่งแผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกับศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมบริษัทโตโยต้าประเทศไทย จำกัด จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรโครงการ T-TEP จากวิทยาลัยเทคนิค 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จำนวน 24 ท่าน ได้เรียนรู้เทคโนโลยี HyBrid จากวิทยากรศูนย์การอบรมโตโยต้าและผู้แทนจำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยปัจจุบันค่ายรถแต่ละยี่ห้อต่างมีการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีและนวตกรรมใหม่ๆ การสร้างรถยนต์ HyBrid จุดประสงค์หลักก็คือ การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง มีการนำเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานได้สูง ในอนาคตจะมีการใช้ระบบ HyBrid อย่างแพร่หลาย และทั้งยังคงเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน ที่จะขยายผลต่อยอดความรู้ไปยังนักเรียนนักศึกษาในสถาบันต่อไป ณ ห้องประชุมแผนกวิชาช่างยนต์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2554 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมใหญ่ สามัญประจำปีการศึกษา 2554 ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ( 29-08-2554 )
ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย เป็นประธานเปิดการประขุมใหญ่สามัญ ประจำปีการศึกษา 2554 ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมีรองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวรายงาน ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย กล่าวต้อนรับผู้ปกครองที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอบคุณชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมวิทยาลัยฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งด้านการสนับสนุนด้านการกีฬาอาชีวะเกมส์ การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ สนับสนุนงบประมาณการแข่งทักษะนักเรียนนักศึกษา และการเดินทางไปประชุมวิชาการ สนับสนุนแนวคิดการดำเนินงานพัฒนาวิทยาลัยฯ ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาอย่างแท้จริง เสร็จพิธีเปิดการประชุม เป็นการกล่าวแนะนำตัวคณะกรรมการ มอบของที่ระลึกให้กับกรรมการชมรมฯ และเลือกตั้งประธานชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ แทน นางธนพันธ์ ศิริโยธิพันธุ์ ที่หมดวาระลงในปีนี้ จากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยการกากบาทจากผู้ปกครอง ได้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ท่านใหม่ คือ คุณ จรัญ แก้วมล คะเสียง 212 คะแนน หลังจากได้แนะนำตัวในที่ประชุมพร้อมแนวทางนโยบายเรียนร้อยแล้ว รองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ ฝ่ายวิชาการกล่าวปิดประชุม พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หลังเวลา 13.00 น. ผู้ปกครองพบปะครูผู้สอนและเยี่ยมชมแผนก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

Fix it center ศูนย์ อบต.ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ( 25-08-2554 )
ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์ อบต.ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมกับ อบต.ดอนแก้ว จัดตั้งขึ้น ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 21 – 28 สิงหาคม 2554 โดยมีครูอภิชาติ แก้วประดิษฐ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ทั้งนี้ได้มีรองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแก่ศูนย์ อบต.ดอนแก้ว ด้วย ดูภาพกิจกรรม..

แสดงความยินดีกับผู้ได้รับเลื่อนวิทยฐานะ ( 25-08-2554 )
บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการฯ อรัญ พวงพันธุ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และ ครูอินชัย จันทะกี ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้รับเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ ดูภาพกิจกรรม..

พิธีปิดการอบรม“โครงการพัฒนาครูเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน แบบบูรณาการ” e – Learning ( 22-08-2554 )
ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย เป็นประธานพิธีปิดการอบรม“โครงการพัฒนาครูเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน แบบบูรณาการ” e – Learning ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และมอบของที่ระลึกให้วิทยากร ครูยิ่งศักดิ์ ยอดยัง และครูนิศานาถ ยอดยัง ครูต้นแบบ สอศ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ณ ห้องเรียนอินเตอร์เน็ต 1 เมื่อวันที่ 21สิงหาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ( 22-08-2554 )
ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา หัวข้อประชุมหลัก เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ สอศ. และแผนกยุทธศาสตร์ 4 ปีของจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ 15 ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

สัมมนาความรู้ เรื่อง เทคนิคระบบหัวฉีดเชื้อเพลิง และเทคนิคการประกอบเครื่องยนต์ซูซูกิ ประจำปี 2554 ( 23-08-2554 )
แผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกับบริษัทไทยซูซิ จำกัด จัดการอบรมสัมมนาความรู้ เรื่อง เทคนิคระบบหัวฉีดเชื้อเพลิง และเทคนิคการประกอบเครื่องยนต์ซูซูกิ ประจำปี 2554 โดยมีรองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม ครูสุรชัย เรือนสติ หัวหน้าแผนกช่างยนต์ กล่าวรายงาน นักเรียนระดับ ปวช.3 แผนกช่างยนต์ เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน ด้วยปัจจุบันเราต้องก้าวให้ทันเทคโนโลยี รถจักรยานยนต์ จากการใช้คาร์บูเรเตอร์ ก็เปลี่ยนมาใช้ระบบหัวฉีด และควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่ดีขึ้น การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และที่สำคัญคือสภาวะมลพิษที่ลดลง เพื่อสิงแวดล้อมที่ดีส่งผลถึงสุขภาพของสังคมที่ดี ทางด้านทักษะในการถอดประกอบเครื่องยนต์ก็เช่นกัน ช่างซ่อมที่ดีต้องมีทักษะที่ถูกต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับขื้นส่วน ซ่อมไปแล้วไม่มีปัญหา ใช้ได้ทน ใช้ได้นาน ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการประกอบเครื่องยนต์ พร้อมทั้งรับมอบหัวฉีดจากตัวแทนบริษัทเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของแผนกด้วย ณ ห้องประชุมสุธารมย์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการพัฒนาครูเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน แบบบูรณาการ” e – Learning ( 22-08-2554 )
ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาครูเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน แบบบูรณาการ” e – Learning ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ กล่าวรายงาน วิทยากรในการอบรม ครูยิ่งศักดิ์ ยอดยัง และครูนิศานาถ ยอดยัง ครูต้นแบบ สอศ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน ครูสุพรรณ แก้วฝั้น หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ดูแลระบบความเรียบร้อยตลอดการอบรม เนื่องจากในปัจจุบัน การพัฒนาการเรียนการสอน มีความหลากหลาย เพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้กับผู้เรียน เนื่องจากการสอนแบบเดิม ๆ ทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย ไม่กระตือรือร้น ทำให้ผลการเรียน ต่ำกว่าเกณฑ์ และส่งผลให้ คุณภาพการศึกษาของประเทศด้อยลง แต่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีราคาถูกลง เป็นที่น่าสนใจ สถานศึกษาต่าง ๆ ได้มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดวิวัฒนาการด้านการศึกษา และให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงได้จัดหา วิธีการสอนที่ทันสมัย มาบูรณาการ ใช้ในการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนการสอนแบบ e – Learning ด้วยโปรแกรม Moodle ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะนำมาใช้ เพื่อพัฒนาบุคลากร และสนองการประกันคุณภาพของวิทยาลัย ฯ ณ ห้องเรียนอินเตอร์เน็ต 1 เมื่อวันที่ 20 - 21สิงหาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

เข้าค่ายกลางวัน (Day Camp) ( 22-08-2554 )
ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย เป็นประธานเปิด การเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp) เนื่องจากข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือวิสามัญ ที่จะต้องมี การเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp) ซึ่งลูกเสือวิสามัญทุกคนจะต้องผ่านการเข้าค่ายครั้งนี้ เพื่อประดับแถบ 2 สี เพื่อเตรียมเป็นวิสามัญ ซึ่งการเข้าค่ายถือว่าสำคัญมากและถือโอกาสนี้ให้ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์และพัฒนาสถานที่ด้วยวัตถุประสงค์การเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp) -เพื่อประดับแถบ 2 สี ตามข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ -เพื่อให้ลูกเสือวิสามัญได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ในวันแม่แห่งชาติ -สร้างความสามัคคีของลูกเสือวิสามัญโดยจัดกิจกรรมร่วมกัน -ปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดแก่สถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม -สร้างความสะอาดให้กับสถานที่ท่องเที่ยว และพัฒนาชุมชนตามวิชาที่ได้เรียนมา การเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp) ครั้งนี้ลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,178 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( 18-08-2554 )
รองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ อรัญ พวงพันธุ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร และครูไพศาล จันทร์ไชย หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้การต้อนรับอาจารย์คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามที่ สอศ. มีโครงการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมจัดทำห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ , จัดทำระบบสารสนเทศ , จัดเก็บกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และ บทเรียนทางไกล โดยร่วมปรึกษาหารือและดูระบบงานฝ่ายทะเบียน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 [ 37 ]  38  39  40   >> | Last