ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ควบคุมนักกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ( 18-08-2554 )
รองผู้อำนวยการฯ ปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา จัดประชุมผู้ควบคุมนักกีฬา ทุกประเภท ที่จะนำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

Fix it center อบต.เหมืองแก้ว ( 18-08-2554 )
ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์ อบต.เหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมกับ อบต.เหมืองแก้ว จัดตั้งขึ้น ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 - 14 สิงหาคม 2554 โดยมีครูอภิชาติ แก้วประดิษฐ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ทั้งนี้ได้มีรองผู้อำนวยการฯ ปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center อบต.เหมืองแก้ว ในครั้งนี้ด้วย. ความเป็นมาของโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center อบต.เหมืองแก้ว มาจากนโยบายของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center และสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ดูภาพกิจกรรม..

ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ( 11-08-2554 )
ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ 4 ฝ่าย คณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง ร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี หน้าเสาธง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

กำหนดการเรียนพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมสอบ V-Net ( 10-08-2554 )
ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย และรองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ ฝ่ายวิชาการ ประชุมนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทุกแผนกช่าง แจ้งกำหนดการเรียนพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้นักเรียนนักศึกษา ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V- Net ปีการศึกษา 2554 จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยระดับ ปวช.3 สอบวันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2555 และระดับ ปวส.2 สอบวันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2555 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม วิทยาลัยฯจึงได้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา เตรียมสอบ V- Net โดยกำหนดการเรียนทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2554 ไปจนถึงวันอาทิตย์ ที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่พร้อมรับการประเมินคุณภาพ รอบ 3 ( 09-08-2554 )
งานประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2554 โดยมี รองผู้อำนวยการฯอรัญ พวงพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร และรองผู้อำนวยการฯปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กำกับดูแลความพร้อมและความเรียบร้อย ทั้งด้านเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และเอกสาร รวมทั้งความพร้อมรับการประเมินด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

ทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ ( 08-08-2554 )
ตามที่ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย นำคณะครูเข้าเฝ้าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดวิ่งการกุศล เทคนิคเชียงใหม่มินิมาราธอน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2554 ทางสำนักพระราชวังได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ พร้อม แผ่นซีดี การน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเฝ้าถวายเงิน มาให้วิทยาลัยฯ จึงแจ้งทุกหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการงานประกันภายนอก รับการประเมิน รอบ 3 ( 08-08-2554 )
รองผู้อำนวยการฯ อรัญ พวงพันธุ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการงานประกันภายนอก เพื่อซักซ้อมตรวจวิเคราะห์ 18 ตัวบ่งชี้ ครั้งที่ 4 เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จาก สมศ. ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นสนามสอบ ก.พ. ( 08-08-2554 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้รับความไว้วางใจในระบบและความพร้อมของบุคลากร รวมทั้งความเหมาะสมของสถานที่ จากสำนักงานก.พ. ให้เป็นสนามสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ) ของ ก.พ. ประจำปี 2554 ระดับ ปวท./ปวส./อนุปริญญา โดยมีรองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานคณะกรรมการคุมสอบ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 11.30 น. ดูภาพกิจกรรม..

Fix it center ศูนย์เทศบาลตำบลแม่ริม ( 03-08-2554 )
ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย เป็นประธานเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่ริม จัดตั้งขึ้น โดยมีครูอภิชาติ แก้วประดิษฐ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center เทศบาลตำบลแม่ริม ในครั้งนี้ด้วย. โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์เทศบาลตำบลแม่ริม มาจากนโยบายของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center และสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชนให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการ “สถานศึกษาพอเพียง” ( 04-08-2554 )
รองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ ฝ่ายวิชาการ ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ให้มีความพร้อมทุกด้านเพื่อเตรียมรับการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 [ 38 ]  39  40   >> | Last