ภาพกิจกรรม
การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 01-08-2554 )
ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย เป็นประธานเปิดโครงการ การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ครูจุฑากรณ์ สัมปชัญญสถิต หัวหน้าแผนกเผยว่า ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพิจารณาเห็นว่า ควรจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาและวิทยากรผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่สถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ( 01-08-2554 )
คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกช่าง ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคล ได้ยอดบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย รวม 24,000 ซีซี ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ดูภาพกิจกรรม..

แจกแผ่น ซีดี 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ ( 01-08-2554 )
ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย แจกแผ่น ซีดี 7 ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้รับมอบจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับคณะครู และนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เนื่องในปีมหามงคล ด้วยสำนีกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีครูปราโมทย์ บุญเป็ง หัวหน้างานปกครอง ช่วยแจกซีดีให้นักเรียนนักศึกษาด้วย หน้าเสาธง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสถาบันไฟฟ้าเชียงใหม่ ( 28-07-2554 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมการจัดตั้งสถาบันไฟฟ้าเชียงใหม่ และมอบหมายให้คณะกรรมการจัดหาและจัดทำข้อมูล ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษามีความโด่ดเด่นและความชำนาญ , ด้านอาคารสถานที่ สถานฝึกงานและเครือข่ายความร่วมมือที่มีความเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ , ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา , ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อนำข้อมูลที่ได้เข้าประชุมในครั้งต่อไป ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

โครงการพัฒนาวัตกรรมการบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนด้านโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศ ( 28-07-2554 )
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ , ศูนย์อนามัยเขต ๑๐ และเครือข่ายภาคีต่างๆ จัดโครงการพัฒนาวัตกรรมการบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนด้านโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศ ด้วยปัญหาเรื่องการบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นปัญหาที่ทุกคนในสังคมต้องร่วมมือกันรณรงค์อย่างจริงจัง และต่อเนื่องโดนเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น เป็นกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงหลายด้าน ในการมีเพศสัมพันธ์และมีแนวโน้มว่าจำนวนของวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันสมควรจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการป้องกันดูแลรักษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นคนดีของสังคมต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์โรงอาหาร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาตม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

Yamaha Technology Contest 2011 ( 27-07-2554 )
แผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกับ บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ Yamaha Technology Contest 2011 ขึ้น โครงการดังกล่าวเป็นการแข่งขันการนำเสนอความรู้ในหัวข้อ Yamaha Technology โดยมีผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 5 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โรงเรียนพายัพเทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี โดยมีรองผู้อำนวยการฯ บรรเลง ตั้งโภคานนท์ ฝ่ายวิชาการกล่าวเปิดงาน มีนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัย ตอบปัญหาชิงรางวัล และเล่นเกมส์ความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆจากยามาฮ่า รวมทั้งร่วมชมคอนเสริต์ศิลปินแกรมมี่ และรับบริการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามาพร้อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรี จำนวน 100 คันอย่างล้นหลาม ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์โรงอาหาร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

การสัมมนาเรื่อง “ความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมและบริการกับการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) ( 26-07-2554 )
เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธาน พิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “ความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมและบริการกับการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)” ในระดับพื้นที่ “ร่วมวิเคราะห์ความต้องการปรับหลักสูตรฐานสมรรถนะพัฒนาทักษะ สร้างคนคุณภาพรองรับตลาดแรงงานที่เติบโต” โดยมีผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู ร่วมการสัมมนาด้วย ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

วันต่อต้านยาเสพติด ( 26-07-2554 )
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์โครงการ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด 5 รั้วล้อมไทยพ้นภัยยาเสพติด โดยผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย อ่านสารต่อต้านสารเสพติด เพื่อให้รักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของสารเสพติดที่มีผลต่อสุขภาพ ต่ออนาคต พร้อมเทเหล้าเผาบุหรี่ร่วมกับคณะครู และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา หน้าเสาธง ดูภาพกิจกรรม..

ลงนามความร่วมมือ( MOU ) ( 26-07-2554 )
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554 ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์วิบูลชัย ลงนามความร่วมมือ( MOU ) ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรมกับผู้บริหารโรงเรียน national Tseng-Wen Senior Home Economics& Commercial Vocationat High School , โรงเรียน National Kangshan Agriculturl& Industrial Vocational Senior High School ประเทศไต้หวัน และโรงเรียน National Chiatung Agricultural Vovcational Senior High School เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและบุคลากรของ 2 ประเทศ ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และมีการศึกษาดูงานระหว่างประเทศมาระยะหนึ่งแล้ว เกิดผลดีทางการศึกษาเป็นอย่างมาก ครั้งนี้มีผู้แทนจากประเทศไต้หวันมาศึกษาดูงานของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 14 คน โดยมีผู้บริหาร คณะครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

มอบทุนมูลนิธิ Set ( 26-07-2554 )
วันที่ 20 มิถุนายน 2554 มูลนิธิ Set ( The Set Foundation ) โดย มิสเตอร์เดวิด วิลเลี่ยม คณะกรรมการประจำจังหวัดเชียงใหม่ , ดร.ปีเตอร์ เอส โรบินสัน ผู้อำนวยการมูลนิธิ Set และนายสรสิงห์ เกาหวาย ผู้ช่วยคณะกรรมการและผู้ประสานงานมูลนิธิ Set มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 25 ทุน จนจบหลักสูตรการศึกษา โดยมีผู้บริหารและคณะครูฝ่ายแนะแนวและจัดหางาน ร่วมรับมอบทุนดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 [ 39 ]  40   >> | Last