ภาพกิจกรรม
ประชุม คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2555 ( 03-01-2556 )
ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2555 วาระเรื่องเสนอเพื่อทราบ , รับทราบผลการเข้ามาให้ข้อเสนอแนะสำหรับการวางระบบควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง , รับทราบรายรับ-รายจ่ายงบประมาณวิทยาลัยฯ , การดำเนินการสร้างเตาผิงโครงการอาชีวศึกษารวมใจต้านภัยหนาว ปี 2556 , รับทราบโครงการดำเนินงานโรงรมลำไยของวิทยาลัยฯ ตามนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร , การดำเนินการสอนหลักสูตรระยะสั้น , การดำเนินงานในภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2555 , และวาระเรื่องอื่นๆ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 ณ ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมด้วยช่วยประชาชน ( 02-01-2556 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์ร่วมด้วยช่วยประชาชน ตามโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน “ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน” เทศกาลปีใหม่ 2556 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับกรมขนส่งทางบกให้สถานศึกษาในสังกัดจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน ก่อนเทศกาลและช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดอุบัติเหตุให้การเดินทางให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาค และแบ่งเบารายจ่ายแก่ประชาชนผู้รับบริการ ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์จริง ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน ในการนี้ นายบรรเลง ตั้งโภคานนท์ ได้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ให้กับนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดพิธี และกล่าวแสดงความรู้สึกยินดีที่วิทยาลัยฯ ได้เป็นส่วนร่วมในการให้บริการ ทั้งการออกตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการแก่ประชาชนเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ ทางท้องถนน ซึ่งอาจนำพาความศูนย์เสียหลายอย่างตามมาอีกด้วย ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยฯ , สมาศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ ที่สนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้กับครูและนักศึกษา โดยการประสานงานระหว่าง นายอภิชาติ แก้วประดิษฐ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน และ นายนรินทร์ ศรีธิการ หัวหน้าวิชาช่างแผนกช่างยนต์ นำนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์มาให้บริการประจำศูนย์ฯ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 – วันที่ 2 มกราคม 2556 โดยไม่คิดค่าบริการ ณ สถานีบริการ ปั๊ม ปตท. สุขุมเซอร์วิส (สารภี) ดูภาพกิจกรรม..

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีเก่า ( 29-12-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า-ตอนรับปีใหม่ ให้กับคณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยฯ โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยง พร้อมทั้งอวยพรให้ทุกคนพบเจอแต่ความสุขความโชคดีตลอดปี ภายในงานมีการจัดประกวดแต่งกาย COWBOY & COWGIRL และการจับรางวัลมอบให้กับผู้โชคดีที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากวงดนตรีของแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่มอบความบันเทิงให้กับงาน สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

ชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าอวยพรปีใหม่ ( 25-12-2555 )
นายจรัญ แก้วมล ประธานชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการ นำกระเช้าของขวัญ เข้าอวยพรปีใหม่ ปี 2556 แด่ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง , รองผู้อำนวยการฝ่าย และหัวหน้างานการเงิน พร้อมกล่าวถึงการทำงานของชมรมในปีที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและหัวหน้างานทุกฝ่าย ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นสมดังเจตนารมย์ของชมรมฯที่ตั้งไว้ และจะร่วมทำงานกับวิทยาลัยฯ อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดผลดี และประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นบุตรหลานของสมาชิกชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันวิชาชีพ ประเภทงานฝึกฝีมือ ( 24-12-2555 )
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันวิชาชีพ ประเภทงานฝึกฝีมือระดับภาคเหนือ ซึ่งนายหนุ่ม ยอดคำ เป็นตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานเข้าร่วมการแข่งขัน และนายพิเชษฐ์ โคว้ตระกูล เป็นครูผู้ควบคุม ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 11-15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "Animation" ระดับภาค ครั้งที่ 24 ( 20-12-2555 )
นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาพื้นฐาน "Animation" ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ นักศึกษาประกอบด้วย 1.นายวโรดม โมลาดุก 2.นายอาทิตย์ สุตะวงค์ ครูผู้ควบคุมทีม : นายสมชาย ใจกันทะ ซึ่งทั้งสองคนจะเป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คว้ารางวัล ชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับภาค ครั้งที่ 24 ( 20-12-2555 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "การเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์" ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ นักศึกษาประกอบด้วย 1.นายอภิรักษ์ แสงเงินชัย 2.นายอภินันท์ บุญทอง ครูผู้ควบคุมทีม : 1.นายสืบสกุล วรวัฒนเมธี 2.นายศุภกร ว่องธนาการ ซึ่งทั้งสองคนจะเป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม คว้า รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 24 ( 20-12-2555 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวช. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ นักศึกษาประกอบด้วย 1.นายณัชนันท์ อินตา 2.นายวรพล กันธา ครูผู้ควบคุมทีม : นายปิติพงศ์ สารกาศ ซึ่งทั้งสองคนจะเป็นตัวแทนในการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติต่อไป ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ ( 20-12-2555 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขัน สิ่งประดิษฐ์ "เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ" ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ดูภาพกิจกรรม..

Fix it Center เทศบาลเมืองแม่เหียะ ( 20-12-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมลงนาม MOU กับ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ในโครงการยุทธศาสตร์การบริการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยความร่วมมือของภาคี 4 ฝ่าย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นศูนย์นำร่องเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดทำการวิจัย ทดลองใช้รูปแบบการดำเนินงานใหม่ พร้อมทั้งให้บริการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่เปิดให้บริการ 3 จุด คือ 1.วัดต้นปิน 2. วัดตำหนัก 3.วัดท่าข้าม ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ ในระหว่างวันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2555 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3 [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last