ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรทำความดี ( 26-07-2554 )
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย มอบเกียรติบัตร พร้อมแบบรายงานคุณลักษณะพิเศษ ให้นายสุรัตน์ มาเยอะ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 แผนกช่างยนต์ ทำความดีเก็บเงินสด จำนวน 1,000 บาท ที่มีผู้ทำตกหายได้บริเวณโรงอาหารของวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาทำความดีตามหลักคุณธรรม 8 ประการ หน้าเสาธง ดูภาพกิจกรรม..

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ครบรอบ 74 ปี ( 03-08-2554 )
เมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ครบรอบ 74 ปี ผู้อำนวยการฯ ดร.อาทิตย์ วิบูลชัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ฯ 4 ฝ่าย คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระสงฆ์ จำนวน 29 รูป ณ สนามหน้าเสาธง ช่วงสายเวลา 10.00 น. เป็นพิธีทำบุญวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล คณะครู ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาทุกแผนกช่าง เข้าร่วมรับศีล พระสงฆ์ 9 รูปเจริญกุศล ร่วม อุทิศส่วนกุศลไปถึงครู และบุคลากรของวิทยาลัยฯที่ล่วงลับไปแล้ว ถวายจตุปัจจัยถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เป็นเสร็จพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสุทธาธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนนักศึกษา ( 26-07-2554 )
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ครูพงษ์กร ศรีมณี หัวหน้าแผนกวิชาสถาปัตยกรรม เปิดเผยว่า ด้วยการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม มุ่งมั่นให้นักเรียนนักศึกษามีสมรรถนะในการออกแบบเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม มีผลงานที่นักศึกษาได้ปฎิบัติจากรายวิชาต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทางแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม จึงมีการคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น นำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการเป็นประจำทุกปี ซึ่งทำให้นักเรียนนักศึกษามีความภาคภูมิใจ เป็นแหล่งศึกษาเพิ่มเติมแก่รุ่นน้อง และประชาสัมพันธ์แผนกวิชาให้เป็นที่รู้จัก และแสดงถึงคุณภาพทางการศึกษา ปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าการค้นคว้า แสวงหาความรู้เพิ่มเติม ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมทางวิชาการวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ ได้รับความสนใจมีผู้เข้าชมผลงานนักเรียนนักศึกษาอย่างล้นหลาม ระหว่างวันที่ 1 – 29 กรกฎาคม 2554 ณ โถงนิทรรศการแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

สนามสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ) ก.พ. ( 26-07-2554 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้รับความไว้วางใจในระบบและความพร้อมของสถานที่จากสำนักงานก.พ. ให้ เป็นสนามสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ) ของ ก.พ. ประจำปี 2554 ระดับปริญญาตรี โดยมีผู้ เข้าสอบจำนวนมาก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

พิธีแห่เทียนพรรษา ปี 2554 ( 26-07-2554 )
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดพิธีแห่เทียนพรรษาถวายวัดต่างๆ ในเขตเมืองเชียงใหม่ จำนวน 9 วัด จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้ตระหนักถึงประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย เพื่อจรรโลงไว้ให้สืบนานต่อไป โดยได้นำเทียนที่หล่อขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 มาจัดแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้ พร้อมกับรูปขบวนแห่อย่างสวยงาม นำไปถวายวัดต่างๆ 9 วัด ดังนี้ แผนกช่างยนต์ ถวายวัดดับภัย , แผนกช่างกลโรงงาน ถวายวัดล่ามช้าง , แผนกช่างโลหะการ ถวายวัดผาป่อง , แผนกช่างก่อสร้าง ถวายวัดพระสิงห์ , แผนกช่างสถาปัตยกรรม ถวายวัดพันเตา , แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกช่างแมคคาทรอนิกส์ ถวายวัดศรีเกิด , แผนกช่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถวายวัดสะดือเมือง และ แผนกช่างไฟฟ้า ถวายวัดพันอ้น พร้อมกันนี้วิทยาลัยฯ ได้จัดประกวดขบวนแห่เทียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกแผนกช่างที่ได้ร่วมแรงร่วมใจตกแต่งขบวนขึ้นอย่างสวยงาม ผลประกวดขบวนแห่ต้นเทียนมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3ได้แก่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ดูภาพกิจกรรม..

มอบรางวัลประกวดแห่เทียนพรรษา ปี2554 ( 26-07-2554 )
รองผู้อำนวยการฯ อรัญ พวงพันธุ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร มอบรางวัลให้แผนกวิชาช่าง ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแห่เทียนพรรษา ปี2554 ดังมีแผนกวิชาช่างที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3ได้แก่ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน หน้าเสาธง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ดูภาพกิจกรรม..

งานประกันคุณภาพ ศึกษาดูงาน ( 25-07-2554 )
เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2554 รองผู้อำนวยการฯมนัส อาจองค์ นำคณะงานประกันคุณภาพการศึกษา ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงงานประกันของฝ่ายให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้บริหาร และฝ่ายงานประกันวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายให้การต้อนรับ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39 [ 40 ]