ภาพกิจกรรม
นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ ( 20-12-2555 )
นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ "ระบบกระจายเสียงตามสายโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่" ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ นักศึกษา ประกอบด้วย 1. น.ส.พิชญา เพชรบุญ 2. น.ส.หทัยรัตน์ มณีวรรณ์ ครูผู้ควบคุม : น.ส.วราภรณ์ แผ่นฟ้า ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคเหนือ ( 20-12-2555 )
นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขางานการออกแบบสถาปัตยกรรม ระดับ ปวส. ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ นักศึกษา ประกอบด้วย 1. นายอดิศร ถาใหม่ 2. นายณรงค์ สุวรรณคีรี ครูผู้ควบคุม : น.ส.ถิรนันท์ แสนคำ ดูภาพกิจกรรม..

เปิดซองประกวดราคา ( 18-12-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เปิดซองประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ คือ 1.ชุดปฏิบัติการทดลองไฮดรอลิกศ์อุตสาหกรรมชั้นสูงพร้อมสื่อเทคโนโลยีการควบคุมและการขับเคลื่อน 2. ชุดปฏิบัติการสื่ออินเตอร์แอ็คทีฟและคอมพิวเตอร์เครือข่าย 3. ชุดครุภัณฑ์เครื่องตัดขึ้นรูปด้วยลวดไฟฟ้า 4. ชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ชั้นสูงพรอมโปรแกรม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ ห้องพัสดุกลาง ดูภาพกิจกรรม..

“เทคนิคเชียงใหม่มินิมาราธอน” ครั้งที่ 11 ( 14-12-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธนกล่าวเปิดงาน “เทคนิคเชียงใหม่มินิมาราธอน” ครั้งที่ 11 ที่ทางวิทยาลัยฯ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าและชมรมผู้ปกครอง – ครู วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน เพื่อจัดหาทุนการศึกษา พัฒนาสื่อการสอนและส่งเสริมการออกกำลังการเพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ดูภาพกิจกรรม..

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอาโอยามา ( 14-12-2555 )
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมเปิดโครงการโรงเรียนสีเขียว ที่ทางวิทยาลัยได้จัดส่งนักเรียนร่วมออกค่ายอาสาสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอาโอยามา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่สำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษาได้ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการโรงเรียนสีเขียว เพื่อตอบสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือของนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาวิชาก่อสร้าง ควบคู่ไปกับการก่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนห่างไกล โดยเลือก โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เป็นพื้นที่เป้าหมาย ในการสร้างอาคารที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล เพื่อที่จะมีโอกาสได้รับความเสมอภาคการศึกษา และดำเนินโครงการนี้ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรทรวงศึกษาธิการเป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ ในปีที่ 3 ของโครงการ ดูภาพกิจกรรม..

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ตลับลูกปืน ( 12-12-2555 )
เนื่องด้วยทางบริษัท พีพีไอเชียงใหม่แบริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายตลับลูกปืน NSK จากประเทศญี่ปุ่นจะได้จัดการฝึกอบรมพนักงานและนักศึกษาในสถาบันวิชาชีพในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ได้ขอจัดที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อบรรยายและจัดฝึกอบรมด้านวิชาความรู้ เกี่ยวกับการใช้ตลับลูกปืนทั้งในเครื่องยนต์และเครื่องจักร และเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารและการพัฒนา วิชาการด้านเทคนิคต่างๆ สำหรับการใช้ตลับลูกปืนและเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาทั้งแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงานต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสุธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาทั้งแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องมือกล ช่างโลหะการ ให้ความสนใจเข้าร่วม รับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก ดูภาพกิจกรรม..

โครงการสัมมนาการจัดทำแบบเสนอหลักสูตร(คอศ.๒) สาขาเทคนิคยานยนต์ ( 12-12-2555 )
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัดจำนวน ๑๙ สถาบัน และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ๔ สถาบัน เพื่อเป็นการผนึกกำลังด้านทรัพยากรและการเรียน การสอนอาชีวศึกษาที่จะผลิตกำลังคนสายอาชีพตั้งแต่ระดับช่างฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และระดับเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมและสร้างความร่วมมือ การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ บริการวิชาสู่สังคม ดังนั้นทางแผนกวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้ และแนวทางการจัดทำ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ ชุมชน สังคม ท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ในสาขาเทคนิคยานยนต์อีกทางหนึ่งด้วย โดยได้รับเกียรติจากท่านบรรเลง ตั้งโภคานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรผู้ให้ความรู้ให้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยา ใจวิถี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบไปด้วยครู-อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑-๔ จำนวน ๓๐ คน โครงการสัมมนาในครั้งนี้จัด ณ ห้องประชุมสุธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมและควบคุมด้วยระบบ PLC ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 24 สามปีซ้อน ( 12-12-2555 )
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ การเขียนโปรแกรมและควบคุบด้วยระบบ PLC ในระดับภาค สามปีซ้อน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2555 สาขาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวส. โดยมีนายไพศาล จันทร์ไชยและนายวิทยา สุภาอินทร์ ผู้ควบคุมทีมฯ ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ดูภาพกิจกรรม..

แข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์การจับชิ้นงาน (Pick&Place) ( 11-12-2555 )
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์การจับชิ้นงาน (Pick&Place) ด้วย โปรแกรม PLC และได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากการแข่งขันครั้งนี้ โดยมี ครูแสงสุริยา สมเกตุ และครูสุรปัญญ์ จันทร์สวัสดิ์ เป็นผู้ควบคุม หร้อมนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8 คน ในงานฉลองครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ดูภาพกิจกรรม..

เตรียมสอบ V-NET ( 07-12-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2555 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ทุกแผนกวิชา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4 [ 5 ]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last