ภาพกิจกรรม
ทำบุญแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ( 26-11-2555 )
นายอินชัย จันทะกี หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมคณะครูและนักศึกษาแผนกวิชช่างไฟฟ้ากำลัง ทำบุญสืบชะตาแผนกฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุลากรและนักศึกษา และอุทิศส่วนกุศลให้ผู้บุคลากรที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ณ ลานหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ดูภาพกิจกรรม..

ติดตามผลโครงการ Toyota T-TEP ( 23-11-2555 )
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายสุรชัย แสวงสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามเข้าเยี่ยมติดตามผลโครงการ Toyota T-TEP แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมให้กำลังใจกับนักศึกษาโครงการ Toyota T-TEP ที่อยู่ในระหว่างการฝึก โดยมีหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์และคณะครูฝึกในโครงการให้การต้อนรับ ดูภาพกิจกรรม..

งานประกันคุณภาพการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และอาชีวศึกษากาญจนบุรี ( 19-11-2555 )
ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำคณะโดยท่านรองบรรเลง ตั้งโภคานนท์ และครูชูศักดิ์ พุกกะพันธุ์ นำคณะฯ เข้าศึกษาดูงาน การประกันคุณภาพการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และอาชีวศึกษากาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๒- ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงาน และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ดูภาพกิจกรรม..

สัมมนา DVT ( 16-11-2555 )
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดสัมมนาโครงการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ให้แก่ผู้บริหารและครูในสังกัดสถาบันการอาชีวภาคเหนือ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีได้อย่างถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น ตามที่สำนักความร่วมมือ มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ โดย Mr. Karl Joerg Kerl ตำแหน่ง HRD Manager จาก IBM Germany เป็นวิยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

ช่างยนต์ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตร ( 13-11-2555 )
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์นรินทร์ ศรีธิการ นำคณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) ปีที่ ๔๖ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านสมอจาคี หมู่ที่ ๔ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเชิญชวนให้บริจาครถจักรยานใช้แล้วเพื่อนำไปมอบให้กับทางเด็กชาวเขา ในกิจกรรมนี้ทางแผนกวิชาช่างยนต์จึงได้ให้นักศึกษาช่วยเหลือในด้านของการบำรุงรักษารถจักรยาน ที่รับบริจาคมาเพื่อให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ ดูภาพกิจกรรม..

มอบรางวัลแก่นักศึกษา ( 13-11-2555 )
นายอรัญ พวงพันธุ์ รองผู้อำนวยการฯ มอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย และ แข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ไทย พร้อมทั้งให้โอวาทในการเรียนกับนักศึกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามหน้าเสาธง ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมเตรียมความพร้อมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ( 13-11-2555 )
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เมื่อวันที่ ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555โดยมีคณะกรรมการจากวิทยาลัยใน อศจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

เทคนิคอุตสาหกรรมประชุมเตรียมความพร้อมแข่งทักษะวิชาชีพ ( 13-11-2555 )
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะฝึกฝีมือ เตรียมความพร้อมในการแข่งขันวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับภาค โดยมีครูแต่ละวิทยาลัยใน อศจ.เชียงใหม่ ร่วมประชุม ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในประเภทอุตสาหกรรม ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ที่จะถึงนี้ ประชุม ณ ห้องประชุมชมรมผู้ปกครองวิทยาลัยฯ ดูภาพกิจกรรม..

โครงการ 30 นาทีมีคุณค่า ( 12-11-2555 )
องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ร่วมกับงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดโครงการ 30 นาทีมีคุณค่า เป็นกิจกรรมที่ต้องการฝึกให้นักเรียนนักศึกษามีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทราบข้อมูลข่าวสารตลอดจนข้อคิดในการดำเนินชีวิตจากวิทยากรรับเชิญ และครูทั้งหลาย จากการดำเนินการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงที่ผ่านมา ปัญหาพบว่า นักเรียนนักศึกษาส่วนหนึ่งยังไม่ให้ความสำคัญในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง เพราะขาดแรงกระตุ้นในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้นจึงได้เชิญวิทยากรภายนอกผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง มาเติมเต็มความรู้ เติมเต็มประสบการณ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาในกิจกรรมหน้าเสาธง เป็นเวลา 30 นาที โดยมีพระทิพย์พนกรณ์ ชยากินนโท จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มาเป็นวิทยาบรรยาย เรื่อง ธรรมะกับวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2555 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง ดูภาพกิจกรรม..

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เข้าเยี่ยม วท.ชม. ( 09-11-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ในการดำเนินโครงการประชุมสัมมนา “งานวิจัยพัฒนาต่อยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่” ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของครู อย่างต่อเนื่องและมีแบบแผน พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงาน “เครื่องจักรตอก” ที่แผนกวิชาช่างโลหะการและชมการสาธิตวิธีการใช้เครื่องจักรตอก โดยมี ครูชาญศักดิ์ ชนันชนะ เป็นผู้บรรยายวิธีการใช้เครื่องจักรตอก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6 [ 7 ]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last