ภาพกิจกรรม
รับมอบรถยนต์ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการเทคโนโลยียานยนต์ ( 25-10-2555 )
ครูนรินทร์ ศรีธิการ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ พร้อมด้วยครูนิมิต รัศมี ครูสมศักดิ์ ตรีเอกานุภาพ และครูธวัช นนทธรรม รับมอบรถยนต์ฝึกปฎิบัติการ จำนวน ๒ คัน จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นรถยนต์ฝึกปฎิบัติการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (Toyota Technical Education Program, T-TEP) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากรทางการศึกษา สาขาเทคโนโลยียานยนต์ให้กับสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทางวิชาการด้านเทคโนโลยียานยนต์ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ประจำภาคในสถานศึกษา ตลอดจนมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับสถานศึกษานั้น โดยรถยนต์ฝึกปฎิบัติการทั้ง ๒ คัน ท่านผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ได้เดินทางไปรับมอบกับทางบริษัทเรียนร้อยแล้ว และได้มอบหมายให้กับครูนรินทร์ ศรีธิการ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์นำคณะครู เข้ารับอบรมการใช้งานและดำเนินการรับรถยนต์โครงการดังกล่าว กลับมายังแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่อไป ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ดูภาพกิจกรรม..

นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1 Innovation Awards ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ( 22-10-2555 )
แผนกวิชาช่างก่อสร้างคว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน เสือ Innovation Award ครั้งที่ 6 "ผนังรักษ์โลก สวย ด้วยปูนเสือ" (Tiger Eco render) (อาชีวศึกษา) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อ วันที่ 15 ตุลาคม 2555 ณ SCG Experience โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุม คือ อ.ญาณี ทำบุญ และอ.ธนกาญจน์ สำเภาลอย นักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน คือ 1.นายบุญเลิศ แสนวังทอง 2.นายณัฐฎกิตติ์ ลี้ตระกูล 3.นายบดินทร์ มีแดง ดูภาพกิจกรรม..

ความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาโอยามา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ( 22-10-2555 )
แผนกวิชาช่างก่อสร้างนำนักศึกษาออกปฏิบัติงาน ก่อสร้างอาอาคารเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาโอยามา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้งานก่อสร้างคืบหน้าไปประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยงานโครงสร้างส่วนใหญ่เสร็จเรียบร้อย มุงหลังคาเสร็จเรียบร้อย งานก่อฉาบกำลังดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ ดูภาพกิจกรรม..

ร่วมทำบุญทอดกฐิน ( 19-10-2555 )
ครูสุทธิรักษ์ โกช่วย หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณะครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีทุกแผนกช่าง ร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อนำปัจจัยร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถ วัดถ้ำพระนาหลวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และร่วมสมทบทุนสร้างซุ้มประตู วันสันนาดอน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามจิตศรัทธา ได้ยอดบริจาคทั้งสิ้น 3,602.25 บาท เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ณ ลานหน้าเสาธง ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมครู ครั้งที่ 2/2555 ( 19-10-2555 )
ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและครูพิเศษ เนื่องจากมีข้อราชการที่ต้องแจ้งให้ทราบ เพื่อยึดถือและปฏิบัติให้เกิดผลดีกับทางราชการ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม ดูภาพกิจกรรม..

งานฌาปนกิจศพ อาจารย์ มยุรี คำบุญชู ( 12-10-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร ครูและช่วยหน้าที่ ร่วมงานฌาปนกิจศพ ท่านอาจารย์ มยุรี คำบุญชู ภรรยาท่านผู้อำนวยการ บุญมี คำบุญชู เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ณ สุสานบ้านหลวย ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ดูภาพกิจกรรม..

Fix it center องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ( 10-10-2555 )
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธี โครงการยกระดับคุณภาพ โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ถือเป็น นโยบายเร่งด่วน ในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อช่วยลดรายจ่ายและช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน จากการได้รับคำแนะนำถ่ายทอดความรู้ในการใช้ดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน และสุขอนามัยพื้นฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินงานโครงการในทุกตำบลทั่วประเทศ จำนวน 8,000 ตำบล ให้บริการระหว่าง 6 – 14 ตุลาคม 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ดูภาพกิจกรรม..

ประชุมกรรมการบริหารสถานศึกษา ( 08-10-2555 )
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการฯ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2555 รับทราบผลการดำเนินงานของฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยฯ และการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา วันที่ 8 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ ดูภาพกิจกรรม..

นำเสนองานวิจัย Fix it center ( 04-10-2555 )
ผู้อำนวยการ ไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง และทีมงานวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยศึกษาการดำเนินงาน Fix it center จากการดำเนินกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในการติดตามผล ประเมินผล เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ให้กับอาชีวศึกษานำร่อง 16 แห่ง ให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศรีตรัง 2 โรงแรมทิวลิปกรุงเทพฯ ดูภาพกิจกรรม..

สวทน. ขอข้อมูลจัดทำนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ( 26-09-2555 )
คณะวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเข้าสัมภาษณ์ ผู้อำนวยการไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง เพื่อขอข้อมูลใช้ประกอบการจัดทำนโยบายส่งเสริม การเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (WORK INTEGRATED LEARNING : WIL) การพัฒนาคน ทางเทคนิคในระดับ ปวส. ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในภาคการศึกษาและสถานประกอบการเอกชน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ โดยมีนายมนัส อาจองค์ รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 กันยายน ณ ห้องผู้อำนวยการ ดูภาพกิจกรรม..

Goto: First |  <<   1  2  3  4  5  6  7  8 [ 9 ]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >> | Last